تأثیرتوأم طوق و کابل بر روی عمق آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه‌‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

2 دانشیاربخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده

     مسأله آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل در سال­های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن ارائه روش­های مختلفی برای کنترل آبشستگی بوده است.­ محققین زیادی روش های مقابله با آبشستگی در اطراف پایه­ها را در یک مسیر مستقیم مورد مطالعه قرار داده­اند در حالی که ممکن است به دلیل محدودیت ناچار به احداث پل در قوس رودخانه­ها شوند. با توجه به تفاوتی که میان الگوی جریان در مسیر مستقیم و قوس­ها وجود دارد مطالعه الگوی آبشستگی در اطراف پایه­های پل در قوس­ها ضروری می باشد. از این رو در این تحقیق سعی شده است تأثیرتوأم طوق و کابل در اطراف پایه  بر روی عمق آبشستگی در قوس رودخانه ها مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش قطر کابل و کمتر شدن فاصله میان گام­ها، آبشستگی  بیشتر کاهش می­یابد و حداکثر مقدار در کاهش آبشستگی59 درصد می­باشد و همچنین طوق در بهترین حالت 55 درصد و طوق و کابل توأم حداکثر 7/69 درصد عمق آبشستگی را کاهش می­دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cable and Collar on Scouring Depth Around Cylindrical Bridge Pier in Meandering River

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Aghli 1
  • Seyedmohamadali Zomorodian 2
1 M.Sc. Student Hydraulic Structure, Water Engineering Department, Shiraz University
2 Assistant Professor of Water Engineering, Shiraz University
چکیده [English]

The local scour around a bridge pier in recent years has been widely studied by different authors. They proposed different methods to control the scouring depth. Until now, many of authors have studied to find out how to control scouring around a pier along the straight stream. However, it may be required to construct a bridge across a bend of a river due to the some constraints. The objective of this research is to study a scour pattern around such piers on a bend due to the fact that there may be a difference between a flow pattern on a straight stream and the meander. Thus, this study tries to check whether the use of collar and cable together effects on scouring around bridge pier constructed on river meander. The results showed that as cable diameter increases and pitch of helix decrease, scouring depth will be decreased. The reduction of scouring depth by using cable does not exceed from 59% and alone collar reduces scour depth up to 55%. Using collar and cable together is reduced scour depth to 69.7%.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • Bridge pier
  • Meander
  • Cable
  • Collar