تحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش‌بینی آن به کمک سری‌های زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشیار دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر،گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تبخیر از عوامل مهم در هدر رفت آب ذخیره شده در پشت سدها می­باشد. از این رو پیش­بینی هرچه دقیق­تر آن به برنامه­ریزی در بهره­برداری صحیح از آب ذخیره شده در مخزن سدها کمک شایانی می­کند. در این مطالعه سعی شد با داده­های ثبت شده تبخیر از تشتک ابتدا به کمک آزمون من-کندال فصلی روند تبخیر تعیین گردد. سپس با روش سری زمانی تبخیر از مخازن پیش­بینی شود. به وسیله آزمون من-کندال فصلی، ایستگاه بهبهان فاقد روند و در ایستگاه­های دز و پای پل در سطح پنج درصد روند تشخیص داده شد. سپس با مشخص شدن وضعیت ایستایی داده­ها، مدل‏های SARIMA(0,0,1)×(2,0,2)12،SARIMA(1,0,0)×(1,1,1)12و SARIMA(1,0,0)×(2,1,2)12 به ترتیب برای ایستگاه­های بهبهان، دز و پای پل مناسب تشخیص داده شد. نتایج نشان داد به خاطر محدودیت‌های داده­ها و فرضیه­های به کار گرفته شده در روش سری زمانی این مدل­ها برای پیش­بینی­های کوتاه مدت قابل اطمینان هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reservoir Evaporation Trend Analysis and Its Prediction using Time Series

نویسندگان [English]

  • Ramin Bahmani 1
  • Fereydon Radmanesh 2
  • SeyedSaeid Islamian 3
  • Gholamali Parham 4
1 M.Sc. Student, Dept. of Water Resources, Shahid Chamran University.
2 Assistant Professor, Dept. of Water Resources, Shahid Chamran University.
3 Associate Professor, Dept. of Agriculture, Isfahan University Technology
4 Associate Professor, College of math and Computer Dept. of Sats.
چکیده [English]

Evaporation is one of the important factors in water loss from dam reservoirs. Therefore, the accurate prediction highly helps the reservoir planning and optimum water usage. In this study, using the recorded pan data the evaporation trend is determinded by seasonal Mann-Kendal Test, then the reservoir evaporation is predicted by the time series analysis. After determining the stationary situation of data , the models SARIMA(0,0,1)×(2,0,2)12 , SARIMA(1,0,0)×(1,1,1)12 and SARIMA(1,0,0)×(2,1,2)12 are fund to be suitable for stations Behbahan, Dez and Pay-pol respectively. The results show that due to the data limitation and the predominat assumptions in Time Series method, these models are   reliable   for the short term prediction.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time series
  • seasonal Mann-Kendal test
  • SARIMA
  • Autocorrelation
  • Evaporation