بررسی تغییرات کمی وکیفی آب ورودی به تالاب هورالعظیم در اثر احداث سد مخزنی کرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دکتری هیدرولوژی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان

4 استاد گروه آبیاری زهکشی دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     تالاب هورالعظیم در جنوب غربیکشور ایران در استان خوزستان در مرز با عراق قرار گرفته است. در سال 1377، ایران شروع به بهره­برداری از بزرگ­ترین سد بر روی رودخانه­ی کرخه نمود. این رودخانه یکی از بزرگ­ترین منابع آبی مرداب هورالعظیم است. با توجه به اینکه احداث سد مخزنی کرخه بر کمیت و کیفیت آب ورودی به تالاب اثر گذار می­باشد، این مطالعه با هدف بررسی تحوّلات کمی و کیفی آب­های ورودی در طول یک دوره­ی آماری مشخص به تالاب هورالعظیم در سه ایستگاه هیدرومتری حوضه آبریز کرخه (هوفل، نیسان و حمیدیه ) صورت گرفت. همچنین مقدار بارندگی در این دوره در مقایسه با اثر شاخص آب بر احداث سد مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که تفاوت معنی­دار بین میانگین پارامترهای کمی و کیفی رودخانه کرخه در ایستگاه هیدرومتری حمیدیه در دوره­های قبل و بعد از بهره­برداری سد کرخه وجود دارد. طبق نتایج به­دست آمده از آزمون مقایسه میانگین­های قبل و بعد از بهره­برداری از سد، کاهش کمیت و کیفیت آب ورودی به تالاب متاثر از دو عامل احداث سد و به مقدار کمتری کاهش بارندگی در سال­های اخیر می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Changes in Quality and Quantity of Entering Stream to Hor-Al-Azim Wetland Regarding Karkhe Dam Construction

نویسندگان [English]

  • Samira Foladvand 1
  • Gholamabbas Sayad 2
  • Kazem Hemadi 3
  • Hadi Moazed 4
1 Former MSc student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 PhD, Hydrology and Water Resources, Kuzestan Water and Power Authorities
4 Professor, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

     Hor-Al-Azim wetland is located in southwestern of Khuzestan province in Iran in the Iran-Iraq border. In 1377و Iran started to use the biggest dam on the Karkeh river. This river is one of the largest water sources of Hor-Al-Azim wetland. The dam is designed to irrigate 32000 hectares of lands in Khuzestan plain. This study was conducted to evaluate changes in the quality and quantity of entering water into the wetland due to Karkhe dam construction and also precipitation change using long time data. The required data was collected from three hydrometric stations in the Karkheh watershed including Hufl, Nissan, and Hamidieh. Data analysis showed significant differences between quantitative and qualitative parameters of Karkheh river in Hamidieh hydrometric stations in the periods before and after the Karkheh dam construction. The results showed that the lower quantity and quality of the entering water to the wetland for these years was due to combine effects of lower participation rate and also reducing flow rate as a consequence of dam construction.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hor-Al-Azim wetland
  • Karkhe dam
  • water quality