بررسی آزمایشگاهی ساختار ناحیه‌ی غوطه‌وری جریان غلیظ نمکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته سازه‌های آبی و کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

رسوب­گذاریدرمخازنسدهاامریاجتنابناپذیراستکهجریان­هایغلیظیکیازعواملمؤثردرآنمی­باشند. از آنجا که در ناحیه­ی غوطه‌وری این جریان­ها عامل حرکت جریان از مومنتم به شناوری تغییر می­کند، تعیین مشخصات این ناحیه­ از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در تحقیق حاضر پارامترهای هندسی جریان غلیظ زیرگذر در ناحیه­ی مذکور تحت تأثیر تغییر شیب کف، غلظت جریان ورودی و دبی ورودی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش­ها در یک فلوم در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شدند. در تمامی آزمایش‌ها عمق غوطه­وری، طول ناحیه­ی غوطه­وری و ارتفاع جریان در انتهای این ناحیه در دبی­های مختلف و غلظت­های 1006، 1009، 1013 و 1016 کیلوگرم بر مترمکعب برای سه شیب 8، 12 و 16 درصد اندازه­گیری شد. نتایج آزمایش­ها نشان می­دهد که طول ناحیه­ی غوطه­وری و ارتفاع جریان در انتهای این ناحیه روابط مستقیمی با عمق غوطه­وری دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study on the characteristies of plunge region of soline density current

نویسندگان [English]

  • Daruosh Karamichameh 1
  • Mehdi Ghomeshi 2
  • Hassan Golmaee 3
  • Ali Shahnazari 4
1 M.Sc. Graduated of water Structure&Senior Expert of Dezab Consalting Engineering
2 Professor, Department of water Structures, Faculty of Water Science, Shahid Chamran University of Ahwaz
3 Associate Professor, Sari Agricultural Science and Natural Resources University
4 Assistant Professor, Sari Agricultural Science and Natural Resources University
چکیده [English]

Sedimentation in manmade reservoirs is inevitable and density current is one of its effective factors. Since the force due to flow in the plung region changes from momentum to flux, so identification of characteristics of this region is very important. In this research, geometric parameters of underflow density currents in plunge region under different inflow concentration, bed slop and inflow discharge. Experiments were conducted in a flume in Hydraulic Laboratory of Water Sciences Engineering Faculty of Shahid Chamran University of Ahwaz. In the experiments, plunge depth, plunge region length and the height of the flow at the end of this region in different discharges, four different concentrations equal to 1006, 1009, 1013 and 1016 kg/m3 and three slopes equal to  8, 12 and 16% were measured. The results show that, plunge region length and the hight of the flow at the end of plunge region are functions of plunge depth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density current
  • plunge region
  • Sedimentation
  • reservoir sedimentation