بررسی تأثیرآب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تیمار (سه تیمار مغناطیسی و یک تیمار شاهد) و سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای طرح عبارت بودند از: تیمار مغناطیسی اول: آب شهر پس از عبور از میدان دستگاه رسوب زدای مغناطیسی(آر پی ام) با شدت 500 گوس، تیمار مغناطیسی دوم: آب شهر پس از عبور از میدان دستگاه آکوآکرکت با شدت 1300 گوس،تیمار مغناطیسی سوم: آب شهر پس از عبور از میدان دستگاه الکلا با شدت 1600 گوس و تیمار شاهد: آب شهر بدون حضور میدان مغناطیسی.  هدایت هیدرولیکی با آزمایش بار ثابت اندازه­گیری شد. جهت ساخت ستون­های خاک، 12 عدد لوله­ پلیکا مورد استفاده قرار گرفت. جهت استقرار ستون­ها در ارتفاع مناسبی از سطح زمین (برای جمع­آوری زهاب خروجی از انتهای آن­ها)، یک میز کار فلزی با 12جایگاه قرارگیری نمونه طراحی و ساخته شد. خاک مورد نیاز با بافت لوم به ارتفاع 15 سانتی­متر درون ستون­ها ریخته و پس از قرارگیری ستون­ها در جایگاه با استفاده از اتصالات آبراهی طراحی شده، جریان آب بر سر نمونه­ها برقرار گردید. بار ثابت آب بر سر نمونه­ها به ارتفاع دو سانتی­متر بود. در انتهای 35 روز آب مغناطیسی اثر معنی­داری در سطح یک درصد بر کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک داشت. کمترین مقدار ضریب آبگذری متعلق به تیمار مغناطیسی سوم بود که نسبت به تیمار شاهد 51درصد کاهش داشت. تیمارهای مغناطیسی دوم و اول نیز به ترتیب  با 36 و 3/29 درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد در مکان­های بعدی قرار داشتند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Magnetic Water on the Soil Saturated Hydraulic Conductivity

نویسندگان [English]

  • SeyedFatemeh Ashrafi 1
  • Abedali Naseri 2
  • Majid Behzad 2
1 M. Sc. Student, Irrigation and Drainage Department, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Professor, Irrigation and Drainage Department, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of magnetic water on the soil saturated hydraulic conductivity has been investigated by a quite random form with four treatments and three repetitions. Treatments in this study were included: 1- potable water after passing through the RPM device with 500 Gauss Intensity; 2- potable water after passing through the Aqua Correct device with 1300 Gauss Intensity; 3- potable water after passing through the Elcla device with 1600 Gauss Intensity; 4-potable water without magnetic device (Reference treatment). Hydraulic conductivity was measured by constant head test. 12 high pressure plastic pipes were used for preparation of the soil columns. The columns were fixed at new metal table with constant height form the ground in order to gather the drainage, easily. Also agricultural soil with loam texture was compressed into the columns up to 15 cm. During 35 days, the water with 2 cm height was passed over the top of soil columns. At the end of 35 days, magnetic water had significant effect (1%) on decreasing saturated hydraulic conductivity. The third magnetic treatments had lowest hydraulic conductivity that it was 51% less than reference treatment. For the first and second treatments, it was 29.3 and 36% less than reference treatment, respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water
  • Soil saturated hydraulic conductivity
  • Hydrogen bounding