بررسی آزمایشگاهی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دایره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب

چکیده

     تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده به دلیل خاصیت چسبندگی و فرآیند فلوکوله شدن ذرات بسیار پیچیده است. به همین منظور فرآیند ته‌نشینی رسوبات ریزدانه در یک فلوم دایره­ای مورد بررسیقرار گرفت و پارامترهای هیدرولیکی با استفاده از سرعت سنج صوتی (ADV) تعیین شد. هدف از این تحقیق بررسی اصول ته­نشینی ذرات رسوبی و ارزیابی پارامترهای نرخ و احتمال
ته­نشینی است که بر روی سرعت سقوط موثر می­باشند. سرعت سقوط رسوبات چسبنده در تنش­های­برشی و غلظت­های مختلف محاسبه و در ادامه با روش­ها و روابط تجربی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد جواب­های به­دست آمده این تحقیق بر اساس معادله اصلاح شده کرون با رابطه بوربان و همکاران دارای یک الگوی نوسان است و سرعت سقوط بر اساس رابطه لو و کریشناپان کاملاً برعکس مقادیر به­دست آمده در این تحقیق می­باشد. درادامه مشخص شد سرعت سقوط ذرات وابسته به مقدار تنش برشی و غلظت رسوبات معلق می­باشد و بر این اساس رابطه­ای برای سرعت سقوط رسوبات مورد استفاده ارائه شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on The Fall Velocity of Cohesive Sediments by Using Rotating Circular Flume

نویسندگان [English]

  • Milad Khastarborojeni 1
  • Hossein Samadiborojeni 2
1 M. Sc. Student of Water Engineering Department, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, Shahrekord University and Head of Water Resources Research Center, Iran.
چکیده [English]

Determination of the fall velocity of cohesive sediment particles is very complex because of the adhesion properties of cohesive sediments and flocculation phenomenon. Therefore the deposition of fine sediments was investigated using an annular flume and in this work the hydraulic parameters was measured using Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). Based on the experimental results the fall velocity of cohesive sediment was determined for different shear stresses values and different concentrations based on some empirical equations. The obtained results showed that a good agreement was observed between the Krone's equation and Burban's relationship. The obtained result from Lou and Krishnappan's method was inversely comparison the aforementioned equation.  Finally, the results showed that the fall velocity is depended on the flow shear stress as well as the sediment concentration.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fall Velocity
  • Critical Shear Stress
  • Circular Flume
  • Acoustic doppler velocimeter