آزمون سمیت پساب یک کارخانه نساجی با عدسک آبی Lemnagibba

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اکولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

3 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 کارشناس زیست شناسی عمومی دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده

     فاضلاب صنعتی یک کارخانه نساجی بدون هیچ­گونه تیماری به رودخانه گاماسیاب ریخته می­شود. به­منظور ارزیابی اثرات سم شناسی پسماند این کارخانه نساجی یک مجموعه از آزمون­های سم­شناسی گیاهی با عدسک آبی Lemna gibba صورت پذیرفت. در این مطالعه عدسک آبی در محیط کشت "هوگلند" به مدت هفت روز در معرض پنج غلظت متفاوت از پساب نساجی قرار داده شد. واکنش عدسک آبی از طریق اندازه گیری میزان رشد (بر حسب تعداد فروند) و همچنین میزان کلروفیل (کلروفیل کل، کلروفیل a ، کلروفیل b) مشخص شد. بر اساس اطلاعات به­دست آمده از واکنش وابسته به تراکم عدسک آبی، میزان مرگ و میر 50 در صد (50MC) در دوره­های آزمون سه، پنج و هفت روزه محاسبه شد. بر این اساس MC50 در روز سومml/l 77/77، روز پنجمml/l  7/59 و روز هفتم  ml/l34/69. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که میزان کلروفیل a و کلروفیل کل در تمام غلظت­ها تفاوت معنادار (05/0P≤) با داشت. به همین ترتیب تفاوت تعداد فروندها درغلظت­های مختلف تنها در روز هفتم معنادار(05/0P≤) بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phytotoxicity tests of a textile factory effluent with common duckweed(Lemnagibba)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Bagheri 1
  • Tahereh Valadbeigi 2
  • Mojtaba Taran 3
  • Sadegh Aliyan 4
1 M.A Degree of Ecology Kermanshah University
2 Assistant Professor, Department of Biology, Ilam University
3 Assistant Professor, Department of Biology, Kermanshah University
4 Expert of biology, Department of Biology, Payam Noor University ,Ilam
چکیده [English]

     A textile factory discharges its effluent into GamasiabRiver without any treatment. In order to evaluate environmental side effects of this factory a routine phyto test was conducted with the common duckweed (Lemnagibba). The duckweed in the Hogland solution was exposed to series of concentration of the factory effluent In this study Lemnagibba was exposure to five different concentration of textile effluent for 7 days. Plant growth response was measured by two methods: counting the number of fronds and measuring the chlorophyll content (chlorophyll a, b and total chlorophyll) of the duckweed. MC50 values was calculating in 3,5 and 7 days. 3 days: 77.77ml/l, 5 days 59.7ml/l, 7 days 69.34ml/l. Single factor analysis of variance (ANOVA) showed that in all of concentrations, difference in the values of total chlorophyll content and chlorophyll a were significantly (0.05≥0) different with those of control. Similarly, difference number of fronds was significant (0.05≥0) only in 7 day.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effluent
  • Growth response
  • Frond
  • MC50