تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب A300 روی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک سیلتی لوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

 
     ذخیره‌سازی مداوم آب به خاطر افزایش نیاز آبی برای جمعیت در حال رشد در نواحی خشک و نیمه خشک مانند ایران که خشکسالی‌هایی پی در پی در آن رخ می‌دهد مورد نیاز است. یکی از راهکارهای مورد توجه برای بهبود ساختمان خاک در بافت‌های سنگین و نیمه سنگین، استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در بخش کشاورزی است. در تحقیق حاضر، تأثیر استفاده از سوپرجاذب A300بر ضریب آبگذری اشباع، میزان رطوبت قابل استفاده، تخلخل کل و منحنی مشخصه رطوبتی خاک در خاک سیلتی لوم مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل آماری پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار سطح (صفر، 1،2،3 گرم در کیلوگرم خاک) سوپرجاذب در سه تکرار در دانشگاه شهید چمران، انجام شد. نتایج حاکی از افزایش 68/1 برابری ضریب آبگذری اشباع خاک در سطح 3/. درصد وزنی نسبت به تیمار شاهد بود. افزایش تخلخل کل به ترتیب برای تیمارهای 1/.، 2/. و 3/. درصد وزنی نسبت به شاهد برابر 03/8، 76/9 و 11/22 درصد بود. با بررسی شاخص‌های آماری در مدل‌های کاربردی نرم ‌افزار RETC، مدل ون گنوختن (m=1-1/n) بهترین شبیه ‌سازی برای مقادیر رطوبتی آزمایشگاهی و پیش‌بینی شده توسط مدل را نشان داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Superabsorbent A300 in Some Physics and Hydraulic Properties of a Silty Loam Soil

نویسندگان [English]

  • Kobra Kheiri 1
  • Saeid Boroomandnasab 2
1 Postgraduate Student of Irrigation and Drainage,Water Sciences and Engineering Faculty, Shahid Chamran University
2 Professor, Department of rrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
چکیده [English]

     The need for water storage is steadily growing because of increasing water demands due to growing population in arid and semiarid areas such as Iran where droughts occur in succession. The use of superabsorbent polymer materials in agriculture is one of the considered approaches to improve the soil structure in semi- heavy and heavy soils. In this study, the use of superabsorbent A300 and its effects on saturated hydraulic conductivity, available water content, porosity and moisture characteristic curve was evaluated in silty loam soil. A completely randomized design with four levels (zero, 1, 2, 3 g/kg soil) and three treatments was used for statistical analysisin research field of Shahid Chamran university. The results show that increase 1.68 saturated hydraulic conductivity soil in 0.3 weight precent to the control. The increase of porosity for treatments0.1, 0.2 and 0.3 weight percent of controls versus 8.03, 9.76 and 22.11 respectively. Statistical indicators applied in RETC software shows the Van Genuchten model (m=1-1/n) has the best simulation accuracy by comparing the observed and predicted soil moisture values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymer superabsorbent
  • Porosity
  • Saturated hydraulic Conductivity
  • Available water
  • Soil moisture retention curve