بررسی و مدل سازی کمی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد

2 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شرایط اقلیمی مناطق خشک، ساکنان این مناطق را به استفاده بیشتر از آب‌های زیرزمینی وادار کرده است. بر این پایه به دلیل اهمیت منابع آب، در این تحقیق کمیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور در طی سال­های 1381 الی 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف نرم افزار Visual MODFLOW مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد ضرایب هیدرودینامیک دشت نیشابور نسبتاً بالا می‌باشند. این خصوصیت می‌تواند در اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی در این دشت بسیار مؤثر باشد. همچنین به دلیل وجود همبستگی بالا بین داده­های مشاهده شده و محاسبه شده از مدل، نتایج واسنجی در تمامی چاه­های مشاهده­ای قابل قبول می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد که سطح آب زیرزمینی در دشت نیشابور به دلیل برداشت بیش از اندازه از سفره به شدت افت کرده است. افت سطح آب در مناطق مختلف بر اساس میزان تغذیه و تخلیه آبخوان متفاوت است. بررسی نقشه هم ارتفاع سنگ کف آبخوان دشت نیشابور نشان می‌دهد که بستر از پستی و بلندی‌های زیادی برخوردار است و به حالت مقعر در آمده است. میزان تغذیه محاسبه شده در پایین دست ارتفاعات بینالود نسبت به سایر مناطق بیشتر است که احتمالاً به علت سیلاب‌های فصلی است که از ارتفاعات وارد این منطقه می‌شوند.نتایج نشان داد با ادامه روند تخلیه چاه‌های منطقه در بعضی مناطق کمیت و کیفیت آب زیر زمینی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Quantitative Modeling of Groundwater (Case study: The Plain of Neyshabour)

نویسندگان [English]

  • Arash Hosseinsarbazi 1
  • Kazem Ismaeili 2
1 M.Sc. in Water Structurs, Water Engineering Departmant, University of Azad
2 Assosiated Professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Inhabitants of the arid climate has led to greater use of groundwater. On this basis because of the importance of water resources, the quantity of groundwater in the plain of Neyshabour during 2002 to 2008 was evaluated. Visual MODFLOW software was helpful in this regard. The results showed that hydrodynamic coefficients are relatively high in plain of Neyshabour. This property can be very effective in the fields of artificial recharge projects. Also due to the high correlation between observed and calculated data from the model calibration, results are acceptable in all observation wells. Studies showed that groundwater in the plain of Neyshabour has dropped highly due to the excessive travel, drop in water levels in different  regions according to different feeding and discharging aquifer.The map of stone floor level shows that the context of the postal and the mountain aquifer Neyshabour is high and concave mode. Feeding rate calculated in the Binalood lower elevation are more than other areas due to seasonal flooding into this area are flowing of the highlands. The results showed a continuing trend of regional drainage wells in some areas, so groundwater quality and quantity is reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Groundwater resources
  • Groundwater quantity
  • Neyshabour’s plain
  • Simulation softwares
  • Visual MODFLOW