بررسی امکان برآورد دمای تاج پوشش محصولات کشاورزی(گندم) با استفاده از فنون سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هواشناسی کشا ورزی دانشگاه شیراز

2 استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشا ورزی دانشگاه شیراز

3 دانشیار بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
دمای پوشش سبز گیا‌‌‌‌‌هان به عنوان یکی از عوامل مهم برای برنامه ریزی آبیاری گیا‌‌‌‌‌هان مورد توجه قرار دارد. چرا که دمای پوشش سبزگیا‌‌‌‌‌هان نمایه‌ای ارزشمند از آب قابل دسترس گیا‌‌‌‌‌هان است. دراین تحقیق توان سنجنده مودیس در برآورد دمای تاج پوشش فرآورده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی (گندم) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اقدام به گزینش رابطه دما در سطوح گوناگون ارتفاعی گیاه و ارزش رقومی‌تصاویر ماهوار‌‌‌‌‌های گردید، سپس مدل‌‌‌‌‌‌های به‌دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، بهترین همبستگی دمای پوشش سبز در قدرت تفکیک مکانی 1000متر با باند‌‌‌‌‌های 34 و 25 و مجذور میانگین مربعات برابر با 6/3، در قدرت تفکیک مکانی 500 متر با باند3 و مجذور میانگین مربعات برابر با6/3 و در قدرت تفکیک مکانی 250 متر با باند 2 و مجذور میانگین مربعات برابر با 3/5 برقرار گردید. کمترین اندازه خطا در سطح تاج پوشش گیاه و بیشترین خطا در سطوح پایینی گیاه مشاهده گردید. پارامتر‌‌‌‌‌های ارزیابی نشان داد که برآورد دمای تاج پوشش محصولات کشاوری با به‌کار گیری فنون سنجش از دور امکان‌پذیر است اما مدل‌های به دست آمده نیاز به دقت بیشتری دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility oF Estimating Wheat Canopy Temperature by Using Remote Sensing Technique

نویسندگان [English]

  • Elham Fakharizadeh 1
  • Seyedmohammadjaafar Nazemalsadat 2
  • Seyedrashid Falahshamsi 3
  • Aliakbar Kamgarhaghighi 2
1 Corresponding author, M.S of Agro Meteorology –Shiraz University
2 Water Engineering Department –of Shiraz University- Agriculture faculty Proposer
3 Water Engineering Department –of Shiraz University- Agriculture faculty Prop Assistant
چکیده [English]

Canopy temperature is an important factor for irrigation scheduling. This is because canopy temperature is depend plant water status. This research evaluated usefulness of Modis sensor for estimating wheat canopy temperature. Relationship between temperature and values of digital satellite images were determined on different levels of plant height and then models were evaluated. Based on the results, the best correlation between the temperature of the green cover were with band 34&25, band 3 and band 2 in the special resolution of 1000 m, 500m and 250m respectively, and RMSE was equal to 3.6, 3.6 and 5.3 in the special resolution of 1000 m, 500m and 250m respectively. Lowest error was observed at the top of canopy and maximum error was at the bottom of plant. Result showed that measuring canopy temperature by using remote sensing is possible but magnitude of error showed that models need some modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy temperature
  • Remote Sensing
  • Modis
  • wheat