مقایسه روش‌های فرآیند سلسله مراتبی،ترکیب خطی‌- وزنی ، تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی در مکان‌یابی محل مناسب جهت دفن پسماندهای جامد شهری (ناحیه مورد مطالعه: شهر رامهرمز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دکترای هیدرولوژی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دکترای زیست محیطی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
     یکی از پتانسیل های مهم و در حال رشد در بسیاری از مناطق بزرگ شهری، کمبود زمین برای دفع زباله می باشد. سایت های دفن زباله ممکن است دارای اثرات منفی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی باشند. بنابراین لازم است این مناطق با در نظر گرفتن مقررات و محدودیت های موجود انتخاب گردند. انتخاب عوامل مختلف منجر به ایجاد تنوع از لایه اطلاعاتی می گردد. لذا سیستم اطلاعات جغرافیایی[1] با توجه به توانایی در مدیریت حجم عظیمی از داده ها با منابع مختلف برای این امر مناسب می باشد. هدف اصلی این تحقیق تعیین محل مناسب برای دفن زباله با تاثیر کمتر بر محیط زیست می باشد، لایه های اطلاعاتی و نقشه های مورد استفاده در این مطالعه شامل، نقشه های شیب، کاربری زمین، خاک، عمق آب زیرزمینی و لایه های مربوط به فاصله از مراکز تولید زباله (رامهرمز)، مراکز جمعیت (روستا)، منابع آب سطحی، منابع آب زیرزمینی (چاه، چشمه)، شبکه جاده ها می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که شرایط اعمال شده در روشفرآیند سلسله مراتبی[2]، با توجه به عدم محدودیت‌های قطعی که در آن اعمال می‌شود، از عدم اطمینان کمتری برخوردار می‌باشد و مناطق مکان یابی شده نسبت به روش‌های مبتنی بر منطقترکیب خطیوزنی[3] فرآیند سلسله مراتبی فازی[4]دارای تعداد پارامتر بیشتری می‌باشد. اما در بررسی ترکیب خطی-وزنی و فرآیند سلسله مراتبی فازی مشخص گردید که روش ترکیب خطی-وزنی علی رغم سادگی دارای معایبی می‌باشد، از جمله اینکه در این روش نسبت به فرآیند سلسله مراتبی فازی مناطق زیادی مکان یابی می‌گردند که ممکن است مناسب نباشد. منطق فرآیند سلسله مراتبی این قدرت را به تصمیم گیرنده می‌دهد که عوامل مهمتری را که از نظر کارشناسی وی مسئله مکان یابی را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهند با همان اهمیت در مسئله قرار دهد. در اثر این برتری، نتیجه حاصل از مکان یابی به روش فرآیند سلسله مراتبی فازی دارای قدرت تفکیک بهتری بین طیف‌های موجود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Analytical Hierarchy Process (AHP), Weighted Linear Combination (WLC) and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) Methods in Site Selection of Urban Waste Landfill (Case Study: Ramhormoz

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Chitsazan 1
  • Fatemeh Dehghani 2
  • SeyedYahya Mirzaee 3
  • Fatemeh Rastmanesh 4
1 Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
2 M.Sc. Student, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
3 Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
4 Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

     One of the serious and growing potential in most large urban areas is the shortage of land for waste disposal. An inapproprriate landfill site may have negative enviromental, economic and ecological impacts. Therefore, it should be selected carefully by considering both regulations and constraints on there source. Choosing different factors leads to diversity in data layers and Geographic Information System (GIS) is very suitable due to the ability to manage huge volumes of data with different sources. The main aim of this research is to determine a suitable landfill site with less impact on environment For this purpose, the following data layers and maps have been utilized in this study, maps of slope, use land, soil, the depth of groundwater and the layers related to the distance from centers of waste generation (Ramhormoz), Population centers (village), surface water sources, underground water source (well, Spring), road network. The results of present research represents that the conditions in Analytical Hierarchy process(AHP) method has less certainty and the lack of definite limitations in this method, the sites selected according to Weighted Linear Combination(WLC) and Fuzzy-AHP (FAHP) have more parameters. However in studing the WLC and FAHP methods applied in this study, it was revealed that although WLC is simple, it has deficiencies; this method will locate many areas that may not be suitable, meanwhile FAHP, by ordered weights, offers this chance to the decision marker to include more important subjects which have greater role in site selection. Regarding to this ability, the result of site selection by FAHP has better resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Ramhormoz
  • Analytical Hierarchy Process
  • Weighted Linear Combination
  • Fuzzy Analytic Hierarchy Process