دوره و شماره: دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393 
تخمین ضریب جذب معادله فیلیپ به دو روش با استفاده از نفوذسنج دیسک

صفحه 69-80

ساره تنگسیر؛ زهرا ایزدپناه؛ حیدرعلی کشکولی؛ هادی معاضد


شبیه سازی رطوبت خاک با مدل HYDRUS-1D در شرایط کشت گندم

صفحه 81-92

علی عصاره؛ زهرا درخشان نژاد؛ امیر سلطانی محمدی؛ محی الدین گوشه