استفاده از روش محیط خیس شده برای برآورد حداقل جریان زیست محیطی رودخانۀ بشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، گروه مهندسی عمران، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

     حداقل جریان زیست محیطی در رودخانه سطح مطمئنی از حفاظت را برای محیط زیست وابسته به آب تهیه می‌کند. در کشور ما استفاده از روش هیدرولیکی محیط خیس شده می‌تواند گامی رو به جلو در این زمینه باشد. در این روش نحوۀ تشخیص نقطۀ بحرانی در منحنی دبی-محیط خیس شده همچنان با ابهاماتی رو به رو است. در این زمینه روش­های شیب، انحنا و نقطه ایده‌آل توسط محققین مختلف ارائه شده است. در مقالۀ حاضر ضمن بیان روش محیط خیس شده، جریان زیست محیطی رودخانۀ بشار با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی محاسبه گردید. متوسط نتایج روش­های شیب، انحنا و نقطه ایده‌آل به ترتیب معادل 23 درصد، 4/8 درصد و 6/20 درصد متوسط جریان سالانۀ رودخانه است. نتایج روش‌های شیب و نقطه ایده‌آل در محدودۀ قابل قبول حاصل از نتایج کار تنانت قرار گرفتند ولی روش نقطۀ ایده‌آل به دلیل استفادۀ مستقیم از نقاط نمودار و سرعت بیشتر در محاسبات به عنوان روش برتر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of The Wetted Perimeter Method for Predicting Minimum Environmental flow of Beshar River

نویسندگان [English]

  • Seyedjamal Poorsalehan 1
  • Mohammad Sedghiasl 2
  • Mansoor Parvizi 3
1 (Corresponding Author), Department, of Civil Engineering, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran.
2 Assistant professor, Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj.
3 Assistant professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Yasouj University, Yasouj.
چکیده [English]

     Minimum environmental flow in rivers provides a certain level of protection for the aquatic environment. In Iran using hydraulic method of wetted perimeter could be a step forward in this field. How to identify the critical point in P-Q curve is still faced with uncertainty in this method. Slope, Curvature and Ideal Point Methods presented by different researchers in this filed. In this article beside description of wetted perimeter method, the environmental flow of Beshar River calculated by using hydraulic parameters. The average of results of Slope, Curvature and Ideal Point Methods is 23%, 8.4% and 20.6% of average annual flow of river, respectively. The results of Slope and Ideal Point Methods are in the acceptable rang of the Tennant method. But the Ideal Point method is superior choice due to the direct use of the chart and more rapidly in calculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental flow
  • Beshar river
  • Wetted perimeter method
  • Critical point
  • Ideal point method