دوره و شماره: دوره 37، شماره 4، بهمن 1393 

مقاله پژوهشی

تأثیر شیب طولی متغیر بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه‌ای

صفحه 1-9

محمدرضا نوری امام زاده ئی؛ وحید بخشی؛ سیدحسن طباطبایی


تحلیل فراوانی سیلاب دو متغیره با استفاده از توابع مفصل

صفحه 29-38

میثم سالاری؛ علی محمد آخوندعلی؛ آرش ادیب؛ علیرضا دانشخواه


فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده

صفحه 63-76

حسام فولادفر؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی کیفیت زه‌آب زهکش‌های زیرزمینی اراضی شالیزاری براساس پارامترهای طراحی

صفحه 109-119

مهدی جعفری تلوکلایی؛ علی شاهنظری؛ میر خالق ضیاتبار احمدی؛ عبدالله درزی نت چالی