بررسی سرعت بیشینه در بدنة جریان غلیظ بر روی بستر با زبری‌های استوانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

رسوبگذاری در مخازن سدها سبب کاهش حجم ذخیره و در نتیجه کاهش عمر مفید مخزن خواهد شد. در مخازن سدها با عمق زیاد، جریان غلیظ معمولاً عامل انتقال و ته­نشینی رسوبات است. اگر جریان غلیظ به طور کامل در مناطق میانی سد متوقف شود یا اجازه رسوبگذاری در نقاط حساس به آن داده نشود مقدار رسوبگذاری در پای دیواره سد کاهش یافته و در نتیجه وظایف اصلی سد مختل نخواهد شد. یکی از روش­های تغییر هیدرولیک جریان غلیظ و کند کردن آن، زبر کردن بستر است. بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده است پروفیل سرعت بدنة جریان غلیظ بر روی بستر با زبری­های استوانه­ای مورد بررسی قرار گیرد و رابطه­ای برای سرعت بیشینه در بدنة جریان غلیظ ارائه شود. آزمایش­ها در فلومی به عرض 35 سانتی­متر، ارتفاع 70 سانتی­متر و طول 9 متر با تزریق جریان غلیظ نمکی در   غلظت­های 10، 15 و 20 گرم بر لیتر و سه شیب 5/0 ، 25/1 ، 2 درصد و زبری های استوانه­ای با ارتفاع 25، 40 و 55 میلی متر انجام شد. نتایج نشان می داد شیب بستر رابطه مستقیم با سرعت بدنة جریان غلیظ دارد، افزایش شیب باعث می­شود سرعت بیشبنه بدنه در ارتفاع پایین­تری اتفاق افتد، زبری­ها باعث کاهش سرعت بیشینه بدنه جریان غلیظ می­شوند و افزایش ارتفاع زبری، تا حد معینی باعث کاهش سرعت بدنه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate of Effect of Cylinder Roughness on Maximum Velocity of Density Current Body

نویسندگان [English]

  • Bahareh Sheikhi Nejad 1
  • Mehdi Ghomeshi 2
چکیده [English]

     Sedimentationin the dam reservoirs reduces storage volume sand as a result the useful life of the dam reduced.In deep dam reservoir the turbidity current usually are the reason of transport and deposition of sediment. If turbidity current completely stopped in middle regions of reservoir or not to allow deposition in sensitive areas, sediment deposition will decreased near dam wall and the main tasks of the dam will not be disrupt. Roughen the bed is a technique for changing the turbidity current hydraulic or slow it.Therefor in present research has been investigated the body velocity distribution of the density current on the bed with cylinder roughness and has been provided a relation for maximum velocity of body. A series of gravity currents experiment were performed into 35 cm width flume with 9 m length. The experiments developed as salinity fluid flow with 3 concentrations of 10, 15 and 20 lit/s in slop bed renge of 0.5, 1.25 and 2% and 3 roughness height of 25, 40 and 55 mm. The result indicates that the bed slope is in direct relationship with body velocity. Increasing the bed slop causes the maximum body velocity is closer the bed. And increases Roughness height reduces body velocity to certain extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density current
  • Head velocity
  • Cylinder Roughness