مقایسه برآورد ضریب گیاهی فضای سبز به کمک روش سبال و روش لیمپ (مطالعه موردی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی تربت جام

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

در خصوص برآورد تبخیر و تعرق فضای سبز علاوه بر ضریب گیاهی می­بایست ضرایب مربوط به سایه اندازی، تعدیل تراکم بوته و تنظیم گونه گیاهی خاص نیز برآورد شوند. حال با توجه به محاسبه سه ضریب اضافی برای تبخیر و تعرق فضای سبز نسبت به تبخیر و تعرق گیاهان زراعی مشکل محاسبه دقیق این پارامترها دوچندان شده، و دقت زیاد و استفاده از روش­های مناسب را طلب می­کند. یکی از روش­های جدید برآورد تبخیر و تعرق در مقیاس وسیع، استفاده از تصاویر ماهواره­ای می­باشد. در این پژوهش سعی ما بر این است که با استفاده از عکس­های ماهواره­ای توسط مدل سبال و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک مشهد، میزان تبخیر و تعرق فضای سبز (پارک ملت مشهد) توسط روش­های کیمبرلی پنمن، فائو پنمن مونتیث 56، تشعشعی (فائو24)، بلانی کریدل، هارگریوز سامانی، پریستلی تیلور، مکینگ(1957)، تورک، پنمن فائو 24 و پنمن 1948 را محاسبه نموده و با روش سبال مقایسه گردد. مقادیر ضریب فضای سبز به دست آمده در این تحقیق رابطه مستقیم و تنگاتنگی با شاخص پوشش گیاهی داشته و با افزایش آن افزایش می­یابد. مقدار تبخیر و تعرق روش سبال در ماه­های گرم بیشتر از مقدار محاسبه شده توسط سایر روابط بوده است. بررسی­ها نشان داد که استفاده از ضریب به دست آمده از مدل سبال نتایج بهتری از ضریب محاسبه شده توسط مدل لیمپ را ارائه می­دهد. نتایج نشان داد که روش­های هارگریوز سامانی، بلانی کریدل و تورک از دقت کمتری نسبت به سایر روش­ها برخوردار هستند در مقابل دقت روش­های پریستلی تیلور، تشعشعی و پنمن مونتیث فائو 56 نسبت به سایر روش­ها بهتر بوده و به داده­های مدل سبال نزدیک تر هستند. لذا برای محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز مشهد و یا مناطق با آب و هوای مشابه می­توان از سه روش پریستلی تیلور، تشعشعی و پنمن مونتیث فائو 56 به همراه ضرایب فضای سبز ارائه شده در این تحقیق استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Estimation of Landscape Plant Coefficient Using SEBAL and LIMP Methods (Case Study: Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • vahid yazdani 1
  • Hossein Ebrahimi 2
چکیده [English]

    
     The estimated evapotranspiration of landscape with crop coefficient values should be set up relating with shadow, density modification and regulation of certain plant species which are estimated. Nowadays, according to three coefficients surplus are compared by evapotranspiration landscape plants, it is the problem to accurate calculation crop evapotranspiration of these parameters which are so high, and need high accuracy and will be demanded the using of proper methods. However one of the newest methods of estimating evapotranspiration is using large-scale satellite images which is in this research we would tried to use the satellite images by Sebal models and synoptic stations Mashhad in evapotranspiration rate of landscape (Mashhad Mellat Park). This parameter is with Kimberly Penman (1972), FAO Penman Mantis 56, radiation (FAO 24), Blani Criddle modified, Hargrive Samani, Prystly Taylor, Makking (1957), Turc, and the 24th FAO Penman 1948 Penman method compared with Sebal methods. The values of landscape coefficient obtained in this research have a close relationship with vegetation index and increased together the value of evapotranspiration calculated by Sebal method in warm months is more than calculated in other methods. This research is showed that by using coefficient obtained in Sebal model have showed the better results than Limp model. The Results show that differences between the values of reference evapotranspiration calculated by above methods with Lysimeter data of Ferdowsi University in May. Therefore the results given by the linear regression equation of Laysymetr were closed. Landscape coefficient obtained in this study, is closed relationship with vegetation index and increasing together. Sebal evapotranspiration values method is gram per month type and more than the values calculated by other relationships. This study showed that the using of this model coefficient obtained is better results in Sebal coefficient and better than limp model. These results show that Hargrive, Samani, Blani Criddle and Tork models are less accuracy and against them Prystly and Taylor, radiation and FAO 56 Penman Mantis and FAO are better than other methods and are close to Sebal model data. Therefore, to calculate the evapotranspiration Mashhad landscape or regions with similar climates could be used three methods to set Prystly Taylor, radiation and FAO 56, Penman Mantis models accompany with landscape coefficients which presented in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape Coefficient
  • Sebal
  • Evapotranspiration
  • Mashhad Mellat Park