دوره و شماره: دوره 37، شماره 3، آبان 1393 
بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد علوفه و کارائی مصرف آب در چهار رقم یونجه(Medicago sativa) در شرایط آب و هوایی خوزستان - اهواز

صفحه 63-71

کوروش بهنام فر؛ سیدعطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ خلیل عالمی سعید؛ علی اشرف جعفری


بررسی پارامترهای کمی و کیفی گیاه ذرت تحت تاثیر کم‌آبیاری معمولی و کم‌آبیاری ناقص ریشه

صفحه 73-81

الهه اسحقی نصرآبادی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی؛ فاطمه کاراندیش


بررسی آزمایشگاهی تاًثیر زبری‌های مصنوعی برمشخصات هیدرولیکی جریان غلیظ نمکی

صفحه 95-105

پیمان ورجاوند؛ مهدی قمشی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


بررسی اثرات تنش خشکی حاصل از کم آبیاری سنتی و متناوب روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا

صفحه 123-135

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ایی؛ محمد شایان نژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمدخانی