بررسی اثرات تنش خشکی حاصل از کم آبیاری سنتی و متناوب روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

    امروزه با توجه به کمبود منابع آبی، توجه بیشتری به استفاده از روش­های ذخیره کننده آب می­شود. لذا در تحقیق حاضر به بررسی اثر اعمال تنش خشکی در روش کم آبیاری سنتی و کم آبیاری متناوب بر گیاه سیب زمینی (Solanum Tuberosum L.)پرداخته شده است. بدین منظور رقم آگریا در بهار سال 1391 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد. تیمارهای آبیاری اعمال شده شامل آبیاری کامل و کم آبیاری در سه سطح پتانسیل ماتریک خاک (60- ، 80- و 120- کیلوپاسکال) بود که بعد از مرحله غده زایی و در قالب دو روش کم آبیاری سنتی و کم آبیاری متناوب اعمال شد. تجزیه واریانس صفات اندازه­گیری شده با استفاده از نرم افزار SAS V.9 انجام شد و برای مقایسه میانگین صفات نیز از آزمون LSD با سطح احتمال پنج درصد استفاده شد. بررسی نتایج به­دست آمده نشان داد تنش آبی بر وزن خشک و تر اندام هوایی گیاه، وزن ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، شاخص برداشت، راندمان مصرف آب و درصد نشاسته در سطح یک درصد اثر معنی­دار داشت، اما بر تعداد غده در بوته و درصد ماده خشک غده در سطح پنج درصد معنی­دار بود. همچنین آبیاری متناوب باعث بهبود بازار پسندی، راندمان مصرف آب، شاخص برداشت، حجم ریشه و وزن اندام هوایی گیاه نسبت به کم آبیاری سنتی شد. بیشترین راندمان مصرف آب بین سطوح تنش اعمال شده از تیمار کم آبیاری متناوب با سطح پتانسیل ماتریک 80- کیلوپاسکال و به میزان 85/6 (کیلوگرم بر مترمکعب) به­دست آمد که نسبت به آبیاری کامل 45/21 درصد افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Water Stress on Quantitative and Qualitative Properties of Potato Crop (Agria c.v.) in Deficit Irrigation and Partial Root Zone Drying Techniques

نویسندگان [English]

  • Soudabeh GolestaniKermani 1
  • Mohammadreza Nouri Imamzadehei 1
  • Mohammad Shayannezhad 2
  • Ali Shahnazari 3
  • Abdolrahman Mohammadkhani 1
چکیده [English]

     In order to investigate the effects of deficit irrigation and partial root zone drying technique on potato (Solanum Tuberosum L. cv. Agria ) crop, an green house experiment was carried out in Shahrekord University in spring, 2012. A completely randomized block design with seven treatments and three replications was done. Potatoes were subjected to water treatments Full irrigation (FI),Deficit irrigation (DI) and Partial root zone drying (PRD) in  three levels of soil matric potential( -60 , -80, -120kpa ) after tuber initiation. SAS v.9 software and LSD test at 5% probability level used for analysis of variance and comparison of means, respectively. The results of this study showed fresh and dry biomass, root weight, root length, root volume, harvest index, water use efficiency and starch at 1% and tuber dry matter and number of tuber in plant in 5% probability level were affected by different irrigation treatment. Also PRD improved biomass, root volume, tuber in plant, harvest index and tuber size. Water Use Efficiency (WUE) was also higher 21.45% in PRD-80kpa (6.85 kg/m3) treatment than the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Traditional irrigation deficit
  • Alternative irrigation deficit
  • Potato