بررسی اثر افزایش طول بال آبشکن L شکل بر آبشستگی اطراف آن در قوس 90 درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

     آبشکن از جمله سازه­های متداول در ساماندهی و کنترل فرسایش درساحل رودخانه است و سبب دور کردن جریان های قوی از ساحل و هدایت جریان به سمت محور رودخانه می­گردد. ازسویی تغییر الگوی جریان باعث آبشستگی در اطراف آبشکن می­شود. این مطالعه سعی در بررسی تأثیر افزایش طول در بال آبشکن بر عمق آبشستگی دارد. آزمایش­ها در فلوم قوس 90 درجه با سه طول بال مختلف ، سه دبی متفاوت و عمق ثابت انجام شد و در ضمن با آبشکن ساده مقایسه گردید. که نتیجه حاصل نشان دهنده آن بود که با افزایش در طول بال آبشکن، عمق وحجم آبشستگی کاهش می­یابد. درصد کاهش عمق آبشستگی در آبشکن L شکل به آبشکن ساده در حدود 25/3 تا 85/23 درصد می باشد.  با تحلیل داده­های آزمایشگاهی ، معادله­ای با 98/0 = 2R  برای آبشکن ­های L شکل ارائه گردید که هم خوانی خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Increasing the Wing Length of the L – Shape Spur Dike on the Scouring Around in the 90 Degree Bend

نویسندگان [English]

  • Iman Divsalar
  • SeyedHabib MousaviJahromi
چکیده [English]

     Spur dike is one of the conventional structures in organizing and controlling erosion on the river side slopes. It causes the strong flows to be taken away of coastal and flow is guided towards river axis. On the other hand, changes in the flow pattern cause scour around spur dike. This study tries to evaluate the effect of increasing length in spur dike wing on the scour depth. Experiments were performed in the 90 degree meander with three different wing length, three different discharges and fixed depth. In addition L– shape spur dike was compared with ordinary spur dike. The result indicates that the scour depth and volume decreases with increase in wing length of spur dike. Comparing L-shape spur dike to ordinary spur dike show to be increase 3.25% up to 23.85%. Finally, an experimental predictor is presented for scouring in L-shape spur dike. This predictor has shown significant correlation with observation data in scour depth prediction.
 
 


کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Scour
  • Wing length
  • L-shape spur dikes
  • 90 Degree bend