بررسی آزمایشگاهی تاًثیر زبری‌های مصنوعی برمشخصات هیدرولیکی جریان غلیظ نمکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

جریان­های غلیظ معمولاً مهمترین فرآیند در انتقال رسوب و رسوبگذاری مخازن نازک و مرتفع می­باشند. در تحقیق حاضر 63 آزمایش به منظور بررسی آزمایشگاهی جریان غلیظ نمکی برروی بستر زبر مصنوعی انجام شده است. دو شکل زبری استوانه­ای و مخروطی با سه ارتفاع مورد بررسی قرارگرفتند. پروفیل­های قائم سرعت در چهار مقطع و پروفیل­های قائم غلظت در سه مقطع برداشت شدند. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع زبری مقدار سرعت کاهش یافته و ضخامت بدنه جریان غلیظ افزایش می­یابد و همچنین مقدار ضریب اختلاط برای یک گرادیان ریچاردسون ثابت زیاد می­گردد. در برخی از آزمایش ها یک پدیده خاص مشاهده گردید که پروفیل­های سرعت را تحت تاًثیر قرار داد. این پدیده "برخاستگی" نامگذاری گردید. برخاستگی در زبری­های استوانه­ای و مخروطی زمانی مشاهده گردید که در آنها عامل انسداد به ترتیب بیشتر از 10 و 14 درصد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on the Effects of Artificial Bed Roughness on Hydraulic Parameters of Saline Density Currents

نویسندگان [English]

  • Peyman Varjavand 1
  • Mehdi Ghomeshi 2
  • Ali Hosseinzadeh Dalir 1
  • Davood Farsadizadeh
چکیده [English]

Turbidity currents are often the main process for the transport and deposition of the sediments in narrow, alpine reservoirs. In this research, 63 experiments were performed to investigate artificial bed roughness effects on the saline density currents. Conic and Cylindrical shapes roughness with three heights were used. Velocity and concentration profiles were measured in 4 and 3 cross-sections, respectively. The results show that as the roughness height increases the velocity decreased and the density current body thickness also increased. Furthermore for a constant Gradient Richardson number by increasing roughness height, the coefficient of entrainment was also increased. In the some experiments a special behavior was seen which effects on the velocity profiles. This behavior was named “Lifting phenomenon”. This phenomenon was observed when blockage element is more than 10% and 14% for Cylindrical and Conic shapes, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lifting phenomenon
  • Concentration profile
  • Saline density current
  • Artificial Roughness
  • Entrainment coefficient
  • Gradient Richardson number