دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، مرداد 1393 
مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه‌های ماسه‌ای

صفحه 29-38

فرهاد ایمان شعار؛ یوسف حسن زاده؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای در دشت‌های شهرکرد، بروجن و خانمیرزا

صفحه 95-104

حامد ریاحی فارسانی؛ محمدرضا نوری امامزاده یی؛ روح اله فتاحی نافچی؛ سیدحسن طباطبائی


بررسی تأثیر شوری برتغییرات زمانی غلظت رسوبات چسبنده معلق با استفاده از فلوم دوار

صفحه 105-113

محمود اسکینی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح اله فتاحی ناوچی؛ محمد بزاز


مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربه‌ای در تبدیل‌های همگرا

صفحه 125-134

محمدرضا نیک پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فریناز شجاع