مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه‌های ماسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فعالیت­های انسانی و رخدادهای طبیعی سبب تغییر در نرخ دبی جریان و غلظت رسوب در رودخانه­ها می­گردند. رودخانه­ها به طور طبیعی نسبت به این تغییرات واکنش نشان می­دهند تا خود را با شرایط تحمیلی جدید به تعادل برسانند. معمولاً این تطابق تا آنجا پیش می­رود که رودخانه به تعادل دینامیکی برسد. در این تحقیق سعی شده است تا با انجام یک مطالعه آزمایشگاهی، اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه­های ماسه­ای بررسی شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که به ازای یک نرخ رسوب ثابت، ابعاد عمق پایدار متناظر با افزایش دبی جریان، افزایش یافته است در حالی­که نرخ تغییرات عرض آبراهه آهنگ کندتری نسبت به نرخ تغییرات عمق دارد، همچنین به ازای یک دبی ثابت با افزایش نرخ رسوب تزریق شده، ابعاد عمق پایدار آبراهه کاهش و متناظر با آن عرض پایدار آبراهه افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Sediment Concentration Effect on Sand-bed Channels’ Equilibrium Rate

نویسندگان [English]

  • Farhad Imanshoar 1
  • Yousef Hasanzadeh 1
  • Mohammadreza Majdzadeh 2
چکیده [English]

Natural disturbances as well as man-made activities may cause an increase in sediment supply to rivers. Rivers naturally react to these changes to reach a new balance between imposed conditions. This accordance always lasted until the new dynamic equilibrium regains. The objective of this experimental study is to show the most remarkable features of the morphological responses of alluvial sand-bed channels reacting to changes in sediment supply. The observed results of this research indicate that for a constant rate of sediment concentration, the increase in flow discharge may be followed by channel section increasing. Also, channel widening trend with flow and sediment supply is steeper than no supply condition while increasing in sediment concentration increases the rate of change of widening. It was concluded that the stable channel width is greater with sediment supply than that of no supply conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Experimental study
  • Sediment concentration
  • Dynamical equilibrium
  • Sand-bed river