مدیریت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی با مدل MODFLOW (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

امروزه خشکسالی و افزایش نیازآبی، منابع آب زیرزمینی را با چالش مواجه کرده است. از این رو نیاز به مدیریت بهینه منابع آب در این بخش اهمیت ویژه خود را نمایان می‌نماید. این تحقیق به منظور مدیریت بهره‌برداری از آبخوان دشت نورآباد در شرایط خشکسالی و با روش تفاضل محدود مدل‌سازی شده است. جهت تهیه مدل مفهومی دشت از لاگ زمین شناسی، چاه‌های مشاهده‌ای و اکتشافی، مقاطع زمین شناسی و هیدروگراف چاه استفاده و مدل تولید گردید، سپس وضعیت آبخوان برای مهر 1391 تا مهر 1393پیش بینی شد. هیدروگراف پیش بینی دشت، افت سطح آب زیرزمینی را به میزان (55/1-) متر برای دو سال آینده نشان می‌دهد. اجرای مدل در شرایط خشکسالی، نشان داد سطح آب زیرزمینی به طور متوسط (05/2-) متر افت می‌کند که با کاهش 20 درصدی آبدهی چاه‌های بهره برداری این مقدار افت به (3/1-) متر کاهش ‌می‌یابد و بیلان آبخوان به طور متوسط 5/3 میلیون متر مکعب بهبود پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manage the Groundwater Sources Exploration of the Nourabad Plain in the Drought Conditions with MODFLOW Modeling.

نویسندگان [English]

  • Amir Porhaghi 1
  • Alimohammad Akhondali 1
  • Fereydoon Radmanesh 1
  • SeyedYahya Mirzaee 2
چکیده [English]

Today, the drought and increasing water demand faced groundwater sources to challenge. Hence the need of the optimized water sources management has indicated its specific importance. This study has been implemented in order to manage the aquifer exploitation of the Nourabad plain in the drought conditions and this has been done by the finite differentiation modeling. To provide the conceptual model of the plain the geological log, observation and exploration wells, geological aspects, and the well’s hydrograph were used and after that, the model was provided. Then, the aquifer’s condition for October 2012 to October 2014 was predicted. The plain prediction hydrograph indicates the decrease of the groundwater level
(-1.55m) for two next years. The model implementation in drought conditions shows that in these conditions the groundwater level decreases with the average of (-2.05m) which with the 20 % decrease of the discharge of the exploitation wells in these conditions this amount decreases to (-1.3m) and the aquifer balance improves with the average of 3.5 million cubic meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer
  • MODFLOW Model
  • Groundwater
  • Nourabad plain