اثر تغییرات مکانی نفوذ پایه در طول جویچه بر راندمان های آبیاری جویچه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

     تغییر خصوصیات فیزیکی خاک در قسمت های مختلف در طول جویچه طی فصل رشد باعث ایجاد تغییر در  نفوذ پایه خاک و به دنبال آن شاخص های عملکرد آبیاری جویچه ای می گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع می باشد که آیا تغییرات نفوذ پایه در طول جویچه راندمان های یکنواختی توزیع، کاربرد، رواناب سطحی و تلفات عمقی آب را تغییر می دهد؟ به همین منظور در مزرعه ARC 2-7 کشت و صنعت امیرکبیر، تعداد دو جویچه به طول های 140 و عرض های 83/1متر با بافت شنی رسی سیلتی مورد مطالعه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق ابتدا جویچه اول (جویچه متغیر) به چهار قطعه 35 متری تقسیم شد و نفوذ پایه به روش ورودی-خروجی برای هر قطعه به صورت جداگانه محاسبه گردید تا توسط مدل صفحه گسترده، که با استفاده از فن  واریانس تغییرات نفوذپذیری در طول جویچه را در محاسبات راندمان ها اعمال می کند، راندمان ها  آبیاری ذکر شده در بالا به دست آیند. سپس در جویچه دوم (جویچه یکنواخت) راندمان های آبیاری به صورت مرسوم محاسبه شد و با راندمان های به دست آمده در جویچه متغیر برای تعداد هفت نوبت آبیاری طی دوره رشد گیاه نیشکر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد در صورت اعمال تغییرات نفوذ پایه درمحاسبه راندمان های آبیاری، راندمان یکنواختی توزیع بیشترین تغییر را نسبت به بقیه راندمان ها از خود نشان می دهد. به طوری که با اعمال ضریب تغییرات نفوذ پایه (28/0= CVf0) برای جویچه متغیر در مدل، راندمان یکنواختی توزیع در حدود 33 درصد نسبت به جویچه یکنواخت کاهش نشان داد. در حالی که به ازای ضریب تغییرات مذکور راندمان کاربرد آب 6 درصد کاهش و تلفات عمقی آب 26 درصد افزایش یافت و تغییرات رواناب سطحی نزدیک به صفر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Spatial Variability of Infiltration Rate Along a Furrow on Furrow Irrigation Efficiencies

نویسندگان [English]

  • Adel Bavi
  • Saeid Boroomandnasab
  • Abedali Naseri
چکیده [English]

Variability on soil properties along a furrow and through a growth season causes the variability in infiltration rate and eventually leads to the variability on irrigation efficiencies. The aim of this study is to find if infiltration rate variability along a furrow affects irrigation efficiencies, i.e., Distribution Uniformity (DU), Application efficiency (Ea), Deep Percolation Ratio (DPR) and Tail Water Ratio (TWR), and how does the infiltration change spatially and temporally through a growth season. Soil had sandy clay loam texture. To achieve the goal of this study, two furrows with 140 m length and 1.83 m width were selected in Amir Kabir unit by Product Company in spring and summer, 2011.
Evaluation measurements were made in six furrows with 140 m length and 1.83 m width, grouped in two sets of three furrows each. The middle furrow in each set was used to conduct measurements and the other used as buffers. In the first group (uniform assumption) irrigation performances were calculated assuming uniform soil infiltration properties along the furrow, but the middle furrow of the second group (variable assumption) was divided to four sections each of which was 35 m and infiltration was calculated for each section separately, to calculate irrigation performances accounting for  infiltration variability along the furrow. Also irrigation performances were simulated by both above mentioned assumptions. Then calculated irrigation performances were compared with performances simulated by the model, through growth season. Results indicated that if (CVf0) along a furrow is considered in estimating irrigation performances, DU will change significantly in compare to other performances. In which applying (CVf0=0.28), Du decreased 33% from uniform to variable assumption. But, the reduction of Ea was %6. DPR increased 26% from uniform to variable assumption, and TWR showed no changes by the change of the coefficient of variation of final infiltration.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Coefficient of variation of final infiltration
  • Spreadsheet model
  • Variable furrow
  • Uniform furrow
  • Irrigation efficiencies