بررسی تأثیر شوری برتغییرات زمانی غلظت رسوبات چسبنده معلق با استفاده از فلوم دوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد.

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

     رفتار رسوبات چسبنده به دلیل خاصیت فلوکوله شدن، به عوامل متعدد فیزیکی و شیمیائی وابسته است. دراین تحقیق، به منظور بررسی تأثیر شوری بر ته­ نشینی رسوبات چسبنده معلق آزمایش­هایی در فلوم دوار انجام شد. رسوبات مورد استفاده متشکل از 2/63 درصد رس، 1/36 درصد سیلت و 7/0 درصد ماسه بود. پروفیل سرعت و تنش برشی جریان با استفاده از دستگاه سرعت سنجADV  اندازه­گیری شد. مدت هر آزمایش360 دقیقه و زمان لازم برای رسیدن به غلظت تعادلی برای آزمایش‏های مختلف بین40 دقیقه تا  2ساعت بود. نتایج نشان می­داد که سطوح مختلف شوری تقریباّ نقش یکسانی درمیزان ته­نشینی رسوبات دارند و به طورکلی روند ته­نشینی رسوبات را تحت تأثیر قرار می­دهند. در تنش­برشی بالا (N/m2593/0) اعمال شوری در به تعادل رسیدن غلظت رسوبات معلق تأثیر ندارد و همانند آزمایش­های انجام شده در آب غیر­شور بین بستر و جریان حاوی رسوب به لحاظ ته­نشین شدن رسوبات و جدا شدن رسوبات ته­نشین شده از بستر تعادل به وجود آمد. اما در تنش­­برشی­های پایین (N/m2299/0و 109/0) تأثیر شوری بیشتر نمایان بود. همچنین نتایج نشان داد در فرآیند ته­نشینی پارامتر غالب تنش ­برشی است و تأثیر املاح موجود در آب به دلیل خصوصیات الکتروشیمیایی در تنش­های برشی کوچک نمایان گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Salinity Effects on Time Variation of Suspended cohesive Sediment Concentration Using an Annular Flume

نویسندگان [English]

  • Mahmood Eskini 1
  • Hossein SamadiBorojeni 2
  • Rohallah FatahiNavchi 2
  • Mohammad Bazaz 2
چکیده [English]

     Behaviors of cohesive sediments are influenced by many physicochemical properties. In this study in order to investigate salinity effects on time variation of suspended cohesive sediment concentration some experimental tests were conducted in an annular flume. Sediment samples were composed 63.2% of clay, 36.1 %of silt and 0.7% of sand. Velocity and shear stress profiles were measured by ADV velocimeter. Duration for each experiment was 360 minutes and the equilibrium condition was occurred in ranging of 40 min to 2 hours, for different tests. The results showed that different level of salinity has similar effect on flocculation of cohesive sediments. In a higher value of shear stress (i.e. 0.593 N/m2) the salinity hadn’t significant effect on reaching of suspended cohesive sediment to an equilibrium condition, but in a lower value of shear stress (i.e. 0.299 N/m2) the salinity had more significant effect. The results also showed that in flocculation processes of cohesive sediments shear stress was an effective parameter comparing to salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cohesive sediments
  • Annular Flume
  • Salinity
  • Shear Stress
تاریخ دریافت: 12/10/91                تاریخ پذیرش: 17/4/92