بررسی پارامترهای کمی و کیفی گیاه ذرت تحت تاثیر کم‌آبیاری معمولی و کم‌آبیاری ناقص ریشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه زابل

چکیده

روش کم­آبیاری ناقص ریشه یکی از شیوه­های جدید کم­آبیاری است که طی سال­های گذشته تأثیر آن روی برخی از گونه‌های زراعی و درختان میوه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، تأثیر اعمال شیوه‌های کم­آبیاری ­ناقص ریشهو کم­آبیاری معمولی روی کیفیت دانه ذرت تحت سیستم آبیاری قطره­ای در شرایط مزرعه بررسی شده است. این مطالعه در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار شامل آبیاری کامل(FI)، کم­آبیاری ناقص ریشه در سطح 75 درصد (PRD75) و 55 درصد (PRD55) و
کم­آبیاری معمولی در دو سطح 75 درصد (DI75) و 55 (DI55) درصد و سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 90-1389 انجام شد. نتایج نشان داد که اعمال تیمارهای کم­آبیاری باعث افزایش درصد پروتئین دانه می­گردد، به طوری که میزان پروتئین دانه در تیمارهای  PRD75و DI75 در حد معنی­داری بیشتر از تیمار FI بوده است. بیشترین میزان درصد پروتئین محصول دانه در تیمار PRD75 (02/10درصد) و کمترین مقدار آن در تیمار PRD55 (14/9 درصد) مشاهده شد. همچنین مقادیر وزن هزار دانه و دانه در ردیف و ستون بلال در تیمارهای FI و PRD75 اختلاف معنی­دار نشان نداد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که روش کم­آبیاری ناقص ریشه در سطح 75 درصد، علاوه بر صرفه­جویی 25 درصد در مصرف آب، سبب افزایش کیفیت محصول ذرت و عدم کاهش معنی­دار ­خصوصیات کمی آن، در طول دوره اعمال تیمار  می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Quantity and Quality Traits of Maize Yield under Partial Root Zone Drying and Deficit Irrigation Strategies

نویسندگان [English]

  • Elaheh IshaghiNasrabadi 1
  • Ali Shahnazari 1
  • Mirkhalegh Ziatabarahmadi 1
  • Ghasem Aghajani 1
  • Fatemeh Karandish 2
چکیده [English]

     The partial root­­­ zone drying irrigation (PRD) is a novel improvement of deficit irrigation which has been tested for field crops and fruit trees in the last decade. This paper, evaluates effect of partial root zone drying (PRD) and deficit irrigation (DI) strategies on quality of the drip-irrigated maize yield under field condition. This study was done on Research Farm of Sari Agriculture Sciences and Natural Resources University based on Completely Randomized Design with three replications in 2010. Treatments are full irrigation (FI), partial root zone drying (PRD75, PRD55) and deficit irrigation(DI75,DI55). The results showed that the deficit irrigation treatments increased grain protein content so the protein percentages of grain yield for PRD75 and DI75 were significantly higher than full irrigation (FI). The highest value of protein percentages grain yield was found in PRD75 (10.02%) and the lowest one was observed in PRD55 (9.14%). Also there was no significant difference in thousand seed weight, number of kernel/row, number of row/ear between FI and PRD75. In general, results showed that PRD75 improved the quality traits of maize yield and non-significantly decrease of yield with saving 25% of water use during the treatment period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nitrogen
  • Maize
  • Protein
  • Drip Irrigation
  • Irrigation deficit