حذف کادمیوم از آب آشامیدنی با استفاده از روش اسمز معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در حال حاضر آلودگی ناشی از فلزات سنگین یک پدیده جهان شمول است، بنابراین نگرانی در مورد آثار دراز مدت این فلزات رو به افزایش است. کادمیوم یکی از فلزات سنگین سمی است که به­دلیل تجمع پذیری در بافت­های مختلف، سبب ایجاد عوارض مختلفی در انسان می­شود. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی عملکرد فرآیند سیستم اسمز معکوس برای حذف کادمیوم از آب آشامیدنی می­باشد. بدین منظور، محلول استاندارد در مقیاس آزمایشگاهی تهیه، آنگاه کارایی حذف کادمیوم توسط غشاء نیمه تراوا اسمز معکوس (مدل FT-30)  تحت تأثیر پارامترهای غلظت، pH و فشار بررسی شد. نتایج نشان داد در صورتی که در دمای استاندارد 20 درجه سانتی گراد، غلظت 50 میکروگرم در مترمکعب، فشار 350 کیلوپاسکال و pH برابر8/6 باشد، راندمان حذف کادمیوم توسط سیستم اسمز معکوس بالای 98 درصد است. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین غلظت کادمیوم در آب خروجی از دستگاه اسمز معکوس (29/1 میکروگرم در مترمکعب)، زیر حد مجاز استاندارد تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده (5 میکروگرم در مترمکعب(، سازمان بهداشت جهانی (2 میکروگرم در مترمکعب)و ایران
(3 میکروگرم در مترمکعب) بود. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که روش اسمز معکوس، یکی از روش­های بسیار مطلوب برای حذف کادمیوم در مکان­های دارای آب آلوده به این فلز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Cadmium from Drinking Water using Reverse Osmosis Process

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Momtazan 1
  • Hadi Moazed 1
  • Nahid Pourreza 2
1
2
چکیده [English]

     According to the present heavy metal pollution is a universal phenomenon, thus concerns about long-term effects of these metals, is increasing. The heavy metal cadmium as a toxic element exposure in humans can cause a variety of symptoms, because of its ability to accumulate in various tissues. The objective of this research was to evaluating the performance of the reverse osmosis system in cadmium removal from drinking water. The standard solution made in laboratory scale, then the removal efficiency of cadmium by semi-permeable membrane for reverse osmosis system (model: FT-30), under the influence of parameters concentration, pH and pressure were investigated. The results of this study showed that in the standard temperature 20 ºC , the concentration 50 ppb, pressure 350 (Kpa) and pH of about 6.8, cadmium removal efficiency by reverse osmosis system was above 98 percent. Thus, can be concluded that reverse osmosis, an ideal method to cadmium removal in areas with contaminated water to this metal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Drinking water
  • Reverse osmosis
  • Removal