بررسی و مقایسه عملکرد کابل و شیار درکنترل آبشستگی پایه پل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، گروه آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد دانشکده کشاورزی، گروه آب، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

چکیده
پل­ها از جمله مهمترین سازه­های هیدرولیکی هستند که آب­شستگی موضعی اطراف پایه­های آن­ها در طول جریان­های سیلابی یکی از عوامل تهدید پایداری آن­ها به شمار می­آید. بنابراین طراحی  پایه­ای که بتواند در شرایط بحرانی مقاومت نماید به گونه­ای که توجیه اقتصادی نیز به دنبال داشته باشد به تحقیقات گسترده­ای نیاز دارد. یکی از روش­های اقتصادی جدید مطرح شده در کنترل آب­شستگی پایه پل­ها استفاده از کابل پیچیده شده به دور پایه می­باشد. در مطالعه حاضر تأثیر زاویه پیچش کابل به دور پایه و تأثیر قطر کابل درکنترل و کاهش آب­شستگی بررسی و با نتایج دیگر محققین مورد مقایسه قرار گرفت. علاوه بر آن استفاده از شیارکه به صورت حلزونی به دور پایه پیچیده شده است به عنوان یک روش جدید در کنترل آب­شستگی پیشنهاد شده و عملکرد آن با کابل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش قطر کابل و کاهش زاویه پیچش، میزان آب­شستگی کاهش می­یابد، بیشترین میزان کاهش آب­شستگی برای پایه محافظت شده با کابل برابر 13 درصد و 17 درصد به ترتیب در جلو و پشت پایه به­دست آمد. این در حالی است که شیار میزان آب­شستگی را 17 درصد و 25 درصد به ترتیب در جلو و پشت پایه کاهش داد. بنابراین از مقایسه عملکرد کابل و شیار می­توان اذعان داشت میزان عملکرد شیار در کاهش آبشستگی بیشتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of Efficiency of Cable and Groove in Protection Against Scouring

نویسندگان [English]

  • Elham Izadinia 1
  • Manochehr Heydarpoor 2
1 Department of Water Engineering, Agricultural College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 Prof., Department of Water Engineering, Agricultural College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

      Scouring around the bridge pier during the flood events threaten the bridge as important hydraulic structure.  Thus, designing the economical device in reducing the local scouring needs to be investigated. Cable has been introduced as new and economical countermeasure in local scouring. In the present study, different diameters and thread angles are studied through the experiments. In addition, groove is introduced in reducing the local scouring. The results show that with increasing cable diameter and decreasing thread angles the reduction of scour depth increases. The maximum scour reduction is achieved for pier protected with cable equal to 13% and 17% in front and behind of the pier respectively. While the groove is reduced scouring equal to 17% and 25% in front and behind of the pier respectively. Comparing the efficiency of cable with groove indicated that groove has higher efficiency in reduction of local scouring. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scouring
  • Clear water
  • Equivalent time
  • Protection method
  • Cable Groove