بررسی تأثیر کودآبیاری در گرفتگی چند نوع قطره‌چکان در سیستم آبیاری قطره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری و زهشکی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     یکی از مزیت‌های بالقوه آبیاری قطره‌ای امکان به کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری می‌باشد. در این پژوهش اثر کودآبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها و عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی انجام شده است. فاکتورها‌ی مورد بررسی عبارت بودند از: دو تیمار کود (فسفات آمونیوم) شامل تیمارF0 (شاهد) و تیمار با غلظت‌ 5 0/0 گرم بر لیتر و سه تیمار قطره‌چکان (طولانی مسیر داخل خطی و دو نوع طولانی مسیر روی خطی). قطره‌چکان‌ها با کدهای A، B و C نام گذاری شدظ. جهت بررسی میزان گرفتگی قطره‌چکان‌ها درصد کاهش دبی، راندمان یکنواختی پخش، ضریب یکنواختی کریستیانسن و ضریب تغییرات دبی محاسبه گردید. برای تیمار F0(شاهد) درصد کاهش دبی برای قطره‌چکان‌های A، B و C به ترتیب معادل 9/19، 87/20 و 11 درصد، برای تیمارF1به ترتیب معادل 48/26، 49/26 و 65/16 درصد در اتمام دوره آزمایش به دست آمد. نتایج نشان داد افزایش غلظت کودآبیاری اثر معنی‌دار روی تغییرات دبی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fertigation on Clogging of Emitters in Drip Irrigation System

نویسندگان [English]

  • Farideh Ansari samani 1
  • Saeid Boroomand Nasab 2
چکیده [English]

One of the potential advantages of drip irrigation is allowing the use of fertilizer and poison with irrigation water. In this study, the effect of fertilizers on clogging dripper and drip irrigation system performance has been investigated. This study in a randomized block design framework was done that its factors were three treatments of fertilizer (ammonium phosphate) includes treatment F0 (control), and a F1 with concentrations of 5 g/l, respectively, and three dropper treatment (the in line long path and two outline long path). Dropper with codes A, B and C were named. In order to investigating dropper clogging, reduce discharge rate, efficiency of uniform distribution, Kristiansen uniformity coefficient and coefficient of discharge variation was calculated. After test period the percentage of reduce discharge for droppers was obtained 19.9, 20.78, and 11 percent for treatment F0 (control) respectively, and 26.48, 26.49 and 16.65 percent for treatment F1, respectively. The results were shown increasing concentration of irrigation fertilizer caused increasing dropper clogging and have a significant effect on Changes in discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip Irrigation
  • Fertigation
  • Emitter
  • Clogging