دوره و شماره: دوره 38، شماره 1، خرداد 1394 
تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت شبستر‌- ‌صوفیان

صفحه 55-69

10.22055/jise.2015.11153

یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی حسن پور اقدام؛ وحیده بهشتی وایفان


بررسی شاخص بهره‌وری آب و مقایسه آن با شرایط فعلی مزارع گندم

صفحه 72-77

10.22055/jise.2015.11154

محمد رضا قاسمی نژاد رائینی؛ صفر معروفی؛ مهدیه زارع کهن؛ عباس ملکی