بررسی روند افزایش ارتفاع کاهو (Lactuca sativa.l) و کارایی مصرف آب تحت تیمارهای دور آبیاری و سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     کاهوپیچ اهوازی(اصلاح شده) با نام علمی Lactuca Sativa واریته Romaine یا Cos یکی از بیشترین عملکردها را در بین تیپ های مختلف کاهو در کشور دارا می باشد. در این پژوهش عملکرد گیاه کاهو تحت تیمارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش آماری پژوهش طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی می باشد که در آن فاکتور اصلی دور آبیاری شامل A1 و A2 ( 1 روز و 2 روز) و فاکتور فرعی سطوح آبیاری می باشد که شامل B1 و B2 ( 100 درصد نیاز آبی و 80 درصد نیاز آبی گیاه) می باشد. این آزمایش در چهار تکرار انجام گردید. برای این پژوهش تعداد چهار سکو در گلخانه اختصاص داده شد که هر سکو نقش یک تکرار را ایفا می کرد. هر بلوک آبیاری شامل یک ردیف محصول به تعداد 12 بوته بود که به وسیله یک لترال نوار تیپ آبیاری قطره ای آبیاری می شد. برای آبیاری محصول از آبیاری قطره ای با نوار تیپ دریپ دار، با فاصله قطره چکان 20 سانتی متر و قطر 20 میلی متر استفاده شد. رطوبت روزانه خاک با دستگاه TDR اندازه گیری می شد. در این آزمایش ارتفاع کاهو در طول فصل رشد طی چند مرحله اندازه گیری شد و با رسم منحنی، رابطه ای بین افزایش ارتفاع گیاه و تعداد روز سپری شده از کاشت، با همبستگی بالا ارائه گردید. کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف ارزیابی شد و نتایج نشان داد که اختلاف معنی دار بین سطوح آبیاری وجود دارد به طوری که بهترین کارایی مصرف آب در تیمار 80 درصد نیاز آبیاری با دور 2 روز به  میزان 02/25 و کمترین در تیمار 100 درصد نیاز آبیاری با دور 1 روز به میزان 89/16 کیلوگرم بر مترمکعب اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Increase Rate of the Lettuce Height (Lactuca sativa.l) and Irrigation Water Use Efficiency Under Different Irrigation Levels and Irrigation Frequency Using a Drip Irrigation System

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Hooshmandzadeh 1
  • Abdolrahim Hooshmand 2
  • Saeid Boroomand Nasab 3
  • Naser Alamzadeh Ansari 4
چکیده [English]

     Lettuce of Ahvaz (modified) with a scientific name Lactuca sativa varieties Romaine or Cos has one of the highest yields among the different types of country. In this study, the lettuce yield under different treatments was evaluated. The statistical method of this research is factorial design in a randomized complete blocks that major factor is irrigation frequency includes A1 and A2 (1 day and 2 days) and minor factor is irrigation regime that includes B1 and B2 (100% water requirement and 80% of the crop water requirement).This experiment was performed in 4 replicates.For this research,4 chasis in the greenhouse is devoted that plays a rol of replicate.Each block consists of the 12 plants on  a row crop that were irrigated by a drip irrigation lateral tape type.For irrigate the crops was used the drip irrigation with tape type, emitters spaced 20 cm diameter of 20 mm.Soil moisture was measured with TDR device.In this experiment, lettuce height was measured during the growing season and the relationship between plant height and number of days were presented with a high correlation. Also water use efficiency was measured. Results showed that irrigation frequency under greenhouse conditions did not cause significant difference on the water use efficiency. Reduction the amount of irrigation water caused that water use efficiency increased significantly. So that the best water use efficiency was happened in the treatment of 80% water requirement with irrigation frequency 2 days to the amount 25.02 kg/m³  and the minimum water use efficiency was happened in the treatment of 100% water requirement with irrigation frequency 1 days to the amount 16.89 kg/m³. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lettuce
  • Greenhouse
  • Tape
  • Drip Irrigation