ارزیابی و تحلیل حجم خشکی رودخانه با استفاده از داده‌های تاریخی و پیش‌بینی شده (مطالعه موردی: رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

دقتتحلیلفراوانیسیلاب یا تحلیل خشکی و دوره بازگشت خشکی­ها، بستگیبهانتخابنوعتوزیعاحتمالاتیوروشتخمینپارامترهایآندارد.در این مطالعه با استفاده از داده­های دبی روزانه رودخانه­های نازلوچای، باراندوزچای و شهرچای در دوره آماری تاریخی و پیش­بینی شده، سری زمانی حجم خشکی رودخانه­های ذکر شده در دوره آماری تاریخی و دوره آماری به روز شده با استفاده از داده­های پیش­بینی، استخراج و تا مدت دوام 60 روزه تصحیح و تکمیل شد. سپس با استفاده از تابع لاگ پیرسون نوع سه، هر دو سری زمانی تاریخی و به روز شده، برازش یافت و حجم خشکی رودخانه­های منطقه مورد مطالعه با دوره بازگشت یک تا 10000 سال استخراج شد. نتایج حاصل از نمودارهای به روز رسانی نشان از کاهش حجم خشکی رودخانه­های نازلوچای و باراندوزچای و افزایش حجم خشکی رودخانه شهرچای در دوره آماری به روز شده بود. به طوری که در نمودارهای به روزرسانی شده و در مدت دوام مشترک 60 روزه با دوره بازگشت 10000 سال، حجم آورد خشکی در رودخانه­های­ باراندوزچای و نازلوچای، به ترتیب حدود 29 و 62 میلیون مترمکعب کاهش و در رودخانه شهرچای حدود هفت میلیون مترمکعب افزایش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Analysis of River Drought Volume by Using Historical and Forecasted Data (Case Study: Western Rivers of Lake Urmia)

نویسندگان [English]

  • Keivan Khalili 1
  • Mohammad Nazeri Tahroudi 2
  • Farshad Ahmadi 3
چکیده [English]

Flood and drought analysis accuracy and estimating return period of droughts depend on selecting type of distribution functions and method of estimating parameters. In this study daily river flow of Nazloochai, Barandouzchai and Shahrchai rivers in the historical and predicted series used to estimate river drought volume series up to 60 days duration in the predicted and actual series. Then using log-Pearson type III distribution function, drought volume of the historical and predicted flow series for the return period of 1 to 10,000 years estimated. Results indicated that drought intensity of Nazloochai and Barandouzchai rivers reduced while in the Shahrchai river drought volume increased in the updated statistical period of data. As updated charts showed 60 days duration drought volume of Barandouzchai and Nazloochai rivers with the 10000 year return period reduced about 29 and 62 (mcm) respectively while for Shahrchai river it is increased about 7 (mcm).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARMA
  • Intensity Duration Frequency
  • Log Pearson type III
  • Predict
  • return period