بررسی راندمان حذف کدورت، آلومینیم، کل کربن آلی و UV254 از آب رودخانه کارون با استفاده از پلی آلومینیم کلراید و کیتوزان در تصفیه آب اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، شرکت آب و فاضلاب اهواز – ایران

2 ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-ایران

3 3- استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 4- مدیریت کنترل کیفیت و نظارت بر بهداشت شرکت آب و فاضلاب اهواز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی کیتوزان
در بهبود عملکرد منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت، آلومینیوم و مواد
آلی از جمله کل کربن آلی و
UV254
(جذب مواد آلی توسط اشعه ماوراء بنفش در طول موج 254 نانومتر) در
مرحله اختلاط کند از آب آشامیدنی صورت پذیرفت.
این
پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از دستگاه جارتست در تصفیه خانه آب اهواز
انجام شد.
دوز بهینه پلی آلومینیم کلراید به
همراه کیتوزان، به ترتیب
5 و
02/0 میلی گرم در لیتر
به دست آمد.
راندمان حذف کدورت، کل کربن آلی ، آلومینیوم و جذب مواد آلی توسط اشعه ماوراء بنفش
در طول موج 254 نانومتر در شرایط بهینه عملکرد
کیتوزان به
ترتیب برابر با 59/96 ،15/46، 49/80 و 86/67 درصد به دست آمد. مکانیسم حاکم جهت
ناپایدارسازی ذرات کلوئیدی و حذف مواد آلی طبیعی، از طریق پل زنی بین ذرات
پلیمر، خنثی سازی بار مواد آلی طبیعی
کلوئیدی و مکانیسم ترسیب مشترک بوسیله جذب سطحی قابل توجیه است. به علاوه فلوک های
تشکیل شده توسط کیتوزان به دلیل بالا بودن وزن مولکولی آن، درشت تر بوده و برای ته
نشینی به زمان کمتری نیاز داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Efficiency of Removing Turbidity, Aluminum, Total Organic Carbon and UV 254 from Karoon River by Using Poly Aluminum Chloride and Chitosan in Water Treatment Plant of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Orooji 1
  • Afshin Takdastan 2
  • ALi Kargari 3
  • Gholam Reza Raeesi 4
چکیده [English]

     The present study was conduct in order to surveying the efficiency of Chitosan in performance improvement of coagulant of poly aluminum chloride in removing the turbidity, Al, and organic materials including TOC and UV254(Absorption of the organic materials by ultraviolet at 254 nm) at the slow mixing phase from drinking water. This study conducted in the labscale using jar test device in water treatment plant of Ahvaz. Optimal dosage of poly aluminum chloride together with chitosan was obtained 5 mg/L and 0.02 mg/L respectively. The efficiency of removing the turbidity, TOC, Al and UV254 in the optimal conditions of Chitosan performance were obtained for 96.59, 46.15, 80.49, and 67.86% respectively. The dominant mechanism for instable making colloidal particles and removing the natural organic materials by bridging between the particles-polymers, neutralizing the colloidal NOM charge, and common deposition mechanism by surface absorption are justified. In addition, floces formed by chitosan were coarser due to the high molecular weight and needed to the less time in order to  being deposited. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coagulation
  • Turbidity
  • Chitosan
  • Total Organic Carbon
  • UV254