بررسی تأثیر فاصله‌ی عرضی موانع در شرایط وجود موج عمود بر جریان ناشی از گردابه بر انتقال رسوبات معلق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری، گروه سازه‌های آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

     در تحقیق حاضر تأثیر فاصله­ی عرضی موانع در آرایش موازی و زیگزاگی بر انتقال رسوبات معلق در شرایط تشکیل موج­های مختلف عمود بر جریان، در یک فلوم مستطیلی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در حالت عدم وجود موج عمود بر جریان، غلظت رسوبات معلق در انتهای بازه موانع بیشتر از انتهای بازه بدون موانع  می­باشد اما در حالت وجود موج عمود بر جریان عکس این قضیه اتفاق می­افتد ودر شرایط یکسان از دبی، قطر و فاصله­ی طولی موانع، افزایش فاصله­ی عرضی باعث افزایش اختلاف غلظت رسوبات معلق در پایین‌دست بازه موانع از بازه بدون موانع در شرایط وجود موج عمود بر جریان با حداکثر دامنه نسبت به شرایطی که موجی در فلوم تشکیل نشده است، می­شود اما این تغییرات در سطح پنج درصد بی معنی بوده است. حال آنکه در شرایط مذکور، افزایش فاصله عرضی در آرایش موازی به طور معنی دار باعث کاهش درصد غلظت رسوبات معلق منتقل شده در  بازه موانع شده است اما در آرایش زیگزاگی درصدکاهش غلظت رسوبات معلق منتقل شده برای موج نوع یک و دو،کاهش یافته است ولیکن در سطح پنج درصد معنی دار نگردید. در بازه بدون موانع نیز با افزایش فاصله عرضی، در آرایش موازی و زیگزاگی، درصد افزایش غلظت رسوبات معلق منتقل شده برای موج نوع یک نسبت به شرایط عدم وجود موج تغییری نداشته است. حال آنکه برای موج نوع دو در آرایش زیگزاگی، غلظت رسوبات معلق منتقل شده افزایش یافته است اما در آرایش موازی، کاهش یافته است، لذا در این شرایط رسوبات معلق در بالادست بازه موانع ته­نشین شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Obstacles Transversal Distances on Suspended Sediment Transport in The Case of Transverse Wave Occur

نویسندگان [English]

  • Neda Poustizadeh
  • Mehdi Ghomeshi
چکیده [English]

     In present study the effect of obstacles transversal distances in a staggered and an in-line arrangement on suspended sediment load transport in a rectangular flume was investigated. The results show that in transverse wave condition, the concentration of suspended sediment at downstream obstacles zone is more than the part of no obstacles zone but it was reduced in the case of existing transverse wave and in the same condition of discharge, diameter and perpendicular distances, increasing of obstacles transversal distances causes to increase of this difference but with no significance at 5% level. Although, in mentioned condition, increasing of obstacles transversal distances caused to decrease the percentage of transported suspended sediment concentration in obstacles zone in an in-line arrangement and this decreases was significant at 5% level. But the percentage of decreased suspended sediment concentration was decreased with no significance at 5% level in a staggered arrangement for wave modes 1 and 2. By increasing of obstacles transversal distances, the percentage of increased suspended sediment concentration which transported in no obstacles zone for wave mode 1 was not changed in both staggered and in-line arrangement. Although, the transportation of suspended sediment concentration was increased for wave mode 2 in a staggered arrangement but it was decreased in an in-line arrangement, so in this condition, suspended sediment was deposited at upstream of obstacles zone.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suspended sediment concentration
  • Obstacles transversal distance
  • Transverse wave
  • Vortex