دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

اثر تغییر اقلیم بر جریانات کم آبی (مطالعه موردی: سپیددشت سزار)

صفحه 1-19

10.22055/jise.2015.11345

ملیحه مزین؛ علی محمد آخوند علی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش؛ نرگس ظهرابی


مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن‌های نوع باندال لایک در شرایط آب زلال

صفحه 21-32

10.22055/jise.2015.11346

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل بستر ریپل بر روی تغییرات تنش برشی بستر

صفحه 125-135

10.22055/jise.2015.11354

حسین صمدی بروجنی؛ پری ملکی؛ محمد جواد کتابداری؛ داریوش ملکی