اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای تیپ بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی در شمال استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی سطوح مختلف آبیاری قطره ای تیپ با تأمین 100 ، 70، 40 درصد نیاز آبی (T100 ، T70 و T40) و همچنین آبیاری جویچه‌ای بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی تابستانه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار به مدت دو سال در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد اجرا شد. نتایج نشان داد حداکثر عملکرد  6/54 و 4/53 تن در هکتار به ترتیب مربوط به دو تیمار T100 و T70 بود و افزایش 25درصد نسبت به روش آبیاری جویچه‌ای را نشان داد. تیمار T40 با کمترین عملکرد (9/42 تن در هکتار) در سطح یک درصد تفاوت معنی‌دار با تیمارهای T70 و T100 داشت. تیمار T40 با بیشترین کارایی مصرف آب (4/11 کیلوگرم بر مترمکعب) اختلاف معنی‌دار با تیمار T70 (6/10 کیلوگرم بر متر مکعب) نداشت. متوسط کارایی مصرف آب در تیمارهای آبیاری تیپ تقریبا 3/2 برابر آبیاری  جویچه‌ای بود، از این رو روش آبیاری تیپ با تأمین 70 درصد نیاز آبی برای شرایط آب و هوایی خوزستان پیشنهاد می‌شود. اثر سطوح آبیاری بر خصوصیات کیفی میوه شامل اسیدیته، اسید اسکوربیک و اسید سیتریک یکسان بود، حال آنکه با اعمال کم‌آبیاری شدید (تیمارT40) مقدار بریکس میوه افزایش یافت. اگر چه اختلاف معنی‌دار در شوری خاک در انتهای فصل رشد حاصل از اعمال سطوح مختلف آبیاری تیپ مشاهده نشد، مقدار آن در عمق‌های مختلف معنی‌دار بود، به طوری که میانگین شوری عمق 30-0 سانتی متر4/1 دسی زیمنس بر متر و نسبت به لایه 60-30 سانتی‌متر حدود 38 درصد بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Tape Irrigation Levels on Yield and Quality of Tomato in North of Khouzestan Province

نویسنده [English]

  • Mohammad Khorramian
چکیده [English]

     The goal of this research was evaluation of tape irrigation levels, 100%, 70% and 40%  water requirement (T100, T70 and T40)   and furrow irrigation (F) on the yield and water use efficiency (WUE) of summer tomato. The experiment was conducted in a randomized completely block design with four treatment and three replication for two years in Safiabad Agricultural Research Center. The resuls showed that the highest yield was in T100 and T70 with 54.6 and 53.4 t.ha-1 in yield, respectively and increasing yield was 25% higher than Furrow irrigation. T40 treatment with the lowest yield (42.9 t.ha-1) had a significant difference at 1% with T70 and T100. Water use efficiency(WUE) was highest in T40 (11.4 t.ha-1) but there was no significant difference between it and T70 treatment. In a general manner average of  WUE in all tape irrigation levels were about 2.3 times furrow irrigation. So T70 treatment was proposed for Khouzestan climate conditions. No significant difference was between irrigation levels on tomato quality characteristics including Acidity, Scorbic acid and Sitric acid but severe deficit irrigation level (T40 treatment) was caused to increase Brix. Although soil salinity was not significant difference between irrigation levels, but it  was significant for soil depth, So that average of soil salinity in 0-30 cm was 1.4 dsm-1 which it was 38% higher than 30-60 cm soil layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tape irrigation
  • Tomato
  • Water use efficiency
  • Khouzestan