مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن‌های نوع باندال لایک در شرایط آب زلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آّب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     حفاظت رودخانه­ در برابر فرسایش و تخریب ناشی از جریان آب با استفاده از آبشکن­ها از جمله روش­های متداول در مهندسی رودخانه تلقی می­شود. در این تحقیق تأثیر آبشکن نوع باندال لایک[1] برروی الگوی فرسایشدر شرایط غیر مستغرق مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ها در شرایط آب زلال و با در نظر گرفتن سه فاصله بین آبشکن، سه زاویه قرارگیری آبشکن و چهار دبی مختلف و در حالت نفوذپذیری  45 درصد انجام گرفت. نتایج نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی اطراف آبشکن اول اتفاق می افتد. هم چنین در یک عدد فرود ثابت، با افزایش فاصله بین آبشکن ها، میزان حداکثر عمق آبشستگی کاهش یافت. سپس تأثیر زاویه قرارگیری آبشکن نسبت به ساحل با زوایای 60، 90 و 120 درجه بر روی حداکثر عمق آبشستگی مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان داد که بیشترین عمق آبشستگی با زاویه 90 درجه و کمترین آن با زاویه 60 درجه به­ وجود آمده است.[1]- Bandal-Like spur

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on The Local Scouring of Series of Bandal-Like spurs in Clear Water Condition

نویسندگان [English]

  • Zahra Shojaeian 1
  • Seyed Mahmood Kashefipour 2
  • Seyed Habib Mosavi Jahromi 2
  • Mahmood Shafaee Bajestan 2
چکیده [English]

     Using of spur dikes is one of the usual methods in river engineering for river bank protection against erosion and destruction due to water flow. In this research the influence of Bandal-Like spur on the erosion pattern in non-submerged conditions was investigated. Experiments were performed in clear water condition, considering 3 spaces between Bandal-Like spurs, 3 placement angels of Bandal-Like spurs and 4 discharges in 45%permeability of Bandal-Like spurs. The results indicated that maximum depth of scouring was occurred around first Bandal-Like spur. Also in a constant Fr, the maximum depth of scouring decreased with increasing space between Bandal-Like spurs. Finally the impact of  placement angel of  Bandal-Like spurs  on the maximum depth of scouring with degrees of 60, 90 and 120 degree was investigated. The results showed that the maximum depth of scouring in degrees of  90 and 60 degree are maximum and minimum, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scouring
  • River bank protection
  • Bandal-Like spur