مقایسه روش‌های زمین آمار در درون‌یابی سطح ایستابی ( مطالعه موردی: حوضه های دریاچه ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

چکیده

میان­یابی یکی از مهم­ترین روش­هایی است که در مطالعات پهنه­­بندی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور دستیابی به نقشه­های پیوسته و یکپارچه وپیش­بینی مقادیر نامعلوم، روش­های میان­یابی مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که اندازه­گیری سطح آب زیرزمینی خیلی سخت و همراه با هزینه است، لذا نقشه­های هم­سطح آب مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از این تحقیق، مقایسه دو روش زمین آمار کریجینگ و معکوس وزنی فاصله در درون­یابی سطح آب زیرزمینی حوضه­های غرب، جنوب و جنوب غرب دریاچه ارومیه می­باشد. در این مطالعه سطح ایستابی 634 چاه پیزومتر محدوده جنوب، غرب و جنوب غرب دریاچه ارومیه آذربایجان غربی در سال آبی 90-1389 مورد بررسی قرار گرفت. استقلال و ایستایی داده­ها با استفاده از آزمون والد-ولفوویتس مورد آزمون قرار گرفت. نقشه­های هم سطح آب با استفاده از روش­های کریجینگ و معکوس وزنی­فاصله، ترسیم گردید. نتایج نشان داد که روش­ کریجینگ نسبت به روش معکوس فاصله وزنی، نتایج بهتری را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Geostatistical Methods to Interpolation the Ground Water Table (Case Study: Urmia Lake Basin)

نویسندگان [English]

  • Javad Behmanesh 1
  • Mohammad Nazeri Tahroudi 2
  • Keyvan Khalili 3
چکیده [English]

Interpolation method is one of the most important techniques which have been used in zoning studies. In order to obtain the continuous and integrated maps and predict unknown values, the interpolation method has been used. Since measuring ground water levels is very difficult and costly, therefore the iso-water table maps are used. The main purpose of this research is to compare two geostatistical methods concluded Kriging and IDW methods in order to interpolation groundwater level of the West, South and South-West of the Urmia Lake. In the present study water level data of 634 piezometric wells located in the West, South and South-West of the Urmia Lake in the West Azerbaijan have been used in the period of 2010-2011. Stationary and independence of data were tested using Wald and  Wolfowitz methods. Iso-water table maps were drawn using Kriging and Inverse Distance Weighted (IDW) methods. The result showed that the Kriging method has better results than Inverse Distance Weighted method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpolation
  • Model GS+
  • Ground water table
  • Geostatistical
  • Kriging
  • Inverse distance weighted