ارزیابی فنی سیستم‌های آبیاری عقربه‌ای اجرا شده در شهرستان‌های بردسیر و راین استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

         اهمیت مدیریت صحیح منابع آب در استان کرمان، به علت محدودیت و بحران منابع آبی بسیار زیاد است. در این تحقیق به بررسی دو سیستم آبیاری عقربه‌ای اجرا شده در شهرستان‌های راین و بردسیر در استان کرمان پرداخته شده است. برای این منظور پارامترهای ارزیابی شامل راندمان کاربرد، پتانسیل کاربرد، راندمان واقعی کاربرد، یکنواختی توزیع در ربع پایین و نصف پایین، ضریب یکنواختی کریستیانسن و کفایت آبیاری بدست آمده است. مقایسه این دو سیستم نشان می­دهد سیستم آبیاری عقربه‌ای راین با داشتن ضریب یکنواختی، کفایت آبیاری و همچنین یکنواختی پخش بالا ولی راندمان کاربرد پایین و اختلاف راندمان واقعی کاربرد با پتانسیل کاربرد آب نشان‌دهنده ضعف در طراحی، اجرا و نظارت می‌باشد. از طرفی سیستم آبیاری عقربه‌ای شهرستان بردسیر به علت نزدیک‌تر بودن مقدار راندمان واقعی کاربرد با مقدار پتانسیل کاربرد آب نشان‌دهنده عمدی بودن مقدار کم آن، از نظر مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Evaluation of Performed Centre Pivot Systems Case Study: Bardsir and Rayen of Kerman

نویسندگان [English]

  • Amin Sanaee 1
  • Zahra Izadpanah 2
  • Saeed Borumand Nasab 3
چکیده [English]

      The importance of proper management of water resources in Kerman, because of limited and water resources crisis is very high. This research has been based on two farm included two center pivot systems in Kerman’s Bardsir and Rayen. For this purpose, the evaluated parameters included Application Efficiency (AE), Potential Application Efficiency of Low Quarter (PELQ), Actual Application Efficiency of Low Quarter (AELQ), and Distribution Uniformity of low quarter and half quarter (DU), Christiansen’s Uniformity coefficient (CU) and adequacy of irrigation is calculated. The result of comparing two Center pivot systems is that Rayen’s Center pivot system with a CU, Adequacy of irrigation and also DU are higher, but AELQ is lower than the recommended value and the difference between AELQ and PELQ shows weakness in design, performing of the system and supervision. Otherwise because of proximity between AELQ and PELQ at Bardsir’s center pivot system indicated purposely paucity in terms of management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Centre pivot
  • Distribution uniformity
  • Application efficiency
  • Christiansen uniformity coefficient
  • Adequacy of irrigation