تجمع عناصر منگنز، روی، مس و آهن در یک خاک آبیاری شده با فاضلاب تحت شرایط لایسیمتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد هیدرولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

     در این تحقیق از فاضلاب­های خام و تصفیه­شده تصفیه­خانه سرکان واقع در 70 کیلومتری غرب همدان در کشت سیب­زمینی تحت شرایط لایسیمتری استفاده گردید. در این رابطه یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی (با دو فاکتور و سه تکرار) به اجرا درآمد.بنابراین پنج تیمار آبیاری شامل: فاضلاب خام (T1)، فاضلاب تصفیه­شده (T2)، ترکیب 50 درصد فاضلاب خام و آب معمولی (T3)، ترکیب 50 درصد فاضلاب تصفیه­شده و آب معمولی (T4) و آب معمولی (T5) استفاده شد. همچنین دو عمق خاک سطحی شامل عمق­های 0-10 و 10-20 سانتی­متری در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری بر غلظت عناصر منگنز، روی، مس و آهن معنی­دار می­باشد. اثر متقابل بر تجمع عناصر روی، مس و منگنز غیر معنی­دار و بر تجمع آهن معنی­دار بود. بیشترین و کمترین مقادیر این عناصر به ترتیب در تیمارهایT1و T5مشاهده گردید. میزان غلظت منگنز، آهن و روی با افزایش عمق خاک کاهش، اما غلظت مس، افزایش نشان داد. همچنین براساس تجمع عناصر سنگین در خاک، ترتیب بزرگی تیمارهای آبیاری به صورت T1> T3> T2> T4> T5بود. بر اساس تجمع عناصر سنگین در خاک، ترتیب بزرگی عناصر به صورت Fe> Mn> Zn> Cu مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mn, Zn, Cu and Fe Accumulation in a Soil Irrigated With Wastewater Under Lysimetric Conditions

نویسندگان [English]

  • Nasrodin Parsafar 1
  • Safar Marofi 2
چکیده [English]

     In this study, raw and treated wastewater of Serkan Wastewater Treatment Plant, located at 70 km east of Hamedan, were reused for potato irrigation under lysimetric conditions. The factorial experiment executed with a statistical completely randomized design in three replicates and two factors. The factor of watering programs which were categorized as follows: Raw wastewater (T1), treated wastewater (T2), a combination of 50% raw wastewater and 50% fresh water (T3), a combination of 50% treated wastewater and 50% fresh water (T4), and fresh water (T5). The factor of soil cores depths which were depths of 0-10 cm and 10-20 cm. The effects of watering treatments were significant on accumulation of Mn, Fe, Cu and Zn in the soil layers. Also the interaction effects were non-significant on accumulation of Mn, Cu and Zn. The interaction effect was significant on the Fe concentration. The maximum and minimum Mn, Fe, Cu and Zn concentration in the soil was obtained in T1 and T5, respectively. Also, the Mn, Fe and Zn concentration decrease with soil depth but concentration of Cu increase. Overall, based on the accumulation of heavy metal in the soil, the watering treatments were ranked as follows: T1> T3> T2> T4> T5. Based on the accumulation of heavy metal in the soil, heavy metals were ranked as follows: Fe> Mn> Zn> Cu.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil depth
  • Heavy metals
  • Wastewaters
  • Lysimeter