مقایسه‌ی روش‌های الگوریتم ازدحام جمعیت و ژنتیک در تخمین یکنواختی توزیع آب در روش آبیاری بارانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 2- دانشجوی دکترای سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکترای سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

4 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان

چکیده

     اندازهگیریضریبیکنواختیتوزیعآب درآبیاریبارانیثابتازروینتایجیکآبپاش منفردباتوجهبهلحاظهمپوشانیآبپاشهایمجاورودرمقادیرمختلففشارکارکرد ، ارتفاع پایهآبپاش، فاصلهآبپاش­هارویلوله­هایجانبی وفاصلهلوله­هایجانبیازیکدیگر کاریوقت­گیرمی­باشد.تعیینبهترینترکیبازپارامترهایفوقکهبالاترینضریب یکنواختیتوزیعآب را حاصلنماید،هموارهسؤالیبی­جواببرایکاربرانبودهاست.دراینپژوهش،مقادیرضریب یکنواختیتوزیعآبپاشمدل ZB ساختایراندرسهتیمارمختلففشارکارکردآبپاش )5/2، 3 و 5/3 اتمسفر)، دو تیمارارتفاعپایهآبپاش (60 و 100 سانتیمتر) وهفتتیمارآرایششبکهآبپاش­ها شامل 12×9، 15×9، 12×12، 12×15، 18×12، 15×15، 18×15 مترباداده­هایمشاهده­ایدرایستگاه تحقیقاتپنبههاشم­آبادگرگاناندازه­گیریشدند.سپسبهروشالگوریتمازدحام جمعیت و ژنتیک  برنامه­ایدرمحیط برنامهنویسینرمافزارمتلبتهیهوروابطمختلفبرایتخمینمقدار ضریب یکنواختیبااستفادهازپارامترهای ذکرشدهموردبررسیقرارگرفتند. باتوجهبهنتایج ، مجذور میانگین مربعات خطا وانحرافمعیارنسبتمقادیر تخمین­زدهشدهبهاندازه­گیریشدهحاصلازمحاسباتالگوریتم ازدحام جمعیت و ژنتیکمشخص شد که هر دو روش در برآورد معادله­ی نهایی ضریب یکنواختی از دقت خوبی برخوردارند، بنابراین می­توان آنها را در برآورد ضریب یکنواختی  بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of PSO and GA Algorithm in Estimation of The Water Distribution Uniformity in Sprinkler Irrigation Method

نویسندگان [English]

  • Hassan Torabi Poudeh 1
  • Hassan Goleij 2
  • Naser Niknia 3
  • Fereidoon Omidi nasab 4
چکیده [English]

     Determination of water distribution uniformity of coefficient of sprinkler irrigation based on

 
data of a single sprinkler is time consuming due to overlapsprinkling by neighboring sprinklers and also different pressure heads, riser heads, sprinkler gaps on laterals and the distance between laterals. The best combination of the mentioned parameters to achieve maximum water distribution uniformity of coefficient, is still unknown question for applicators. In this research, water distribution uniformity of coefficient of ZB model sprinkler (made in Iran) were measured at Hashemabad cotton research station of Gorgan under 3 different pressure heads (2.5, 3 and 3.5 atm), two riser heads (60 and 100 cm) and seven sprinkler (Sl×Sm including 9×12, 9×15, 12×12, 15×12, 12×18, 15×15, 15×18m) arrangements. Two different algorithms namely PSO and GA were developed in MATLAB to determine water distribution uniformity of coefficient parameters with respect to mentioned parameters. based on statistical parameters such as coefficient of determination (R2), root mean square error (RMSE) and also standard deviation (SD) the performance of these algorithms were investigated. The results show that both of them can accurately predict water distribution uniformity of coefficient and therefore they can be used in determination of water distribution uniformity of coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uniformity coefficient, Water distribution, Sprinkler irrigation, PSO algorithm
  • GA algorithm