برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه تحت دونوع آبیاری سطحی و بارانی با استفاده از شاخصCWSI درشرایط اقلیمی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشدآبیاری وزهکشی ، دانشکده مهندسی علوم‌آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش‌آموخته دکتری آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     استفاده از دمای پوشش سبز برای برنامه­ریزی آبیاری گیاهان یکی از روش­هایی است که مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این روش شاخص­های متعددی ارائه شده است که از بین آن­ها می­توان به شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو اشاره­کرد.
به­منظور برنامه­ریزی آبیاری ذرت تابستانه در شرایط اقلیمی اهواز با استفاده از دمای پوشش سبز، در سال زراعی 93-1392 تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز تحت دو نوع آبیاری بارانی( کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک)و آبیاری سطحی(جویچه ای) با پنج تیمارشوری
(S1، S2، S3، S4 و  (S5در سه تکرار انجام گرفت. براین اساس مقدار شاخص تنش آبی گیاه  برای آبیاری بارانی در شهریور و مهرماه به­ترتیب 14/0 و18/0 و مقدار این شاخص برای آبیاری سطحی در شهریور 14/0و در مهرماه 15/0برآورد شد. معادله خط مبنای پایینی تنش محاسبه شده در آبیاری بارانی و سطحی گویای تنش آبی کمتر در آبیاری سطحی به علت پایین بودن خط مبنای پایینی آن نسبت به آبیاری بارانی بود. البته این گفته بدین معنی نمی­باشد که در آبیاری بارانی گیاه تحت تنش بوده است بلکه مقادیر شاخص تنش آبی این دو نوع آبیاری  نشان­دهنده شرایط بدون تنش در هر دو نوع آبیاری می­باشد. با استفاده از داده­های اندازه­گیری شده ، برای برنامه­ریزی آبیاری بارانی و سطحی گیاه ذرت در شهریور و مهرماه  روابطی  تعیین و با استفاده از آن­ها و مقایسه اختلاف دمای برگ و دمای هوای اندازه­گیری شده با اختلاف دمای برگ و دمای هوای مجاز محاسبه شده می­توان زمان آبیاری را تشخیص داد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Summer Maize Irrigation Scheduling Under Surface and Sprinkler Irrigation Using CWSI in Ahvaz Climatie Condition

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghorbani 1
  • Saeid Broumand nassab 2
  • Amir Soltani Mohammadi 3
  • Sohrab Minae 4
چکیده [English]

     Use of canopy temperature for plants irrigation scheduling is one of the methods that have been attention by researchers. Several indexes have been provided for this method and one of them is Idso index . This research intends to investigate irrigation scheduling of summer maize using canopy temperature in Ahvaz climate in farming years 2013-2014 (summer cultivation) under sprinkler (fixed irrigation system) and surface irrigation with five levels of salinity irrigation water (S1, S2, S3, S4 ,S5). The experiment had three replications. Based on the obtained results, The CWSI for sprinkler irrigation in september and october estimated 0. 14 and 0.18  respectively. Also for surface irrigation in september and october estimated 0.14 and 0.15. Calculated equation for lower base in sprinkler and surface irrigation present less water stress in surface irrigation than sprinkler irrigation. of course, this does not mean that sprinkler irrigation has been stressed, but in these two types of irrigation CWSI values ​​indicate non-stress conditions for both irrigation. By using of measured data for scheduling irrigation maize in octobar and september with sprinkler and  surface irrigation methods, some equations was determind.Than by using of the equations and comparing difference between leaf and air temperature measured by leaf and air temperature calculated can detect time of irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation scheduling
  • Surface and sprinkler irrigation
  • CWSI
  • Infrared temperature
  • Maize