برآورد هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از نرم افزار DRAINMOD و مقایسه آن با سایر روش-های متداول (مطالعه موردی: استان خوزستان، اراضی دشت شاوور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

   به منظور طراحی شبکه­های آبیاری و زهکشی لازم است که ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مشخص گردد. روش­های متعددی برای اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی وجود دارد که بسته به شرایط اراضی مورد استفاده قرار می­گیرد. اغلب روش­های موجود وقت­گیر و هزینه بر بوده، لذا استفاده از روش­های شبیه­سازی توصیه می­شود. با توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر با استفاده از داده­های دشت شاوور، شدت تخلیه و عمق سطح ایستابی با استفاده از مدلDRAINMOD شبیه­سازی گردید. سپس از مقادیر شبیه سازی شده­ی شدت تخلیه و عمق سطح ایستابی برای تخمین معکوس هدایت هیدرولیکی استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار هدایت هیدرولیکی را با لحاظ چهار شاخص آماری مورد مطالعه، مقادیر 2 و 5/2 متر بر روز می­توان در نظر گرفت. مقایسه مقادیر در نظر گرفته شده با مقدار متوسط هدایت هیدرولیکی اندازه گیری شده به روش ارنست در منطقه مورد مطالعه ( 3/2 متر در روز) نشان دهنده توانایی مناسب مدلDRAINMOD در تخمین مقدار هدایت هیدرولیکی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Soil Hydraulic Conductivity using DRAINMOD Model and Comparison with the other Conventional Method (Case Study; Khuzestan Province, Shavoor Plain)

نویسندگان [English]

 • Mona Golabi 1
 • Mohammad Albaji 1
 • Abed Ali Naseri 2
1 Assistant Professors, Irrigation and Drainage Department., Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 Professors, Irrigation and Drainage Department., Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

   In order to design irrigation and drainage networks, it is necessary to determine soil hydraulic conductivity. There are several methods for measurement hydraulic conductivity, which the types of methods are depending on the situation of land. Existing methods are often time-consuming and expensive, so it is recommended the use of simulation models. According to the importance of the determination hydraulic conductivity, in this study using data of Shavoor plain water table depth and discharge were simulated with DRAINMOD model. Then, by simulated values ​​of the discharge and water table depth was estimated the amount of hydraulic conductivity with inverse method. Finally, the results were compared with ​​Ernest method. Results showed that according to the statistical indexes hydraulic conductivity is 2 and 2.5 (m/day) for study area. Comparison between these amount and average of hydraulic conductivity, that were measured with ​​Ernest method (2.3 m/day) represented acceptable estimate of hydraulic conductivity with DRAINMOD model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DRAINMOD model
 • Hydraulic conductivity
 • Water table depth
 • Discharge
 • Ernest method
 • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1392
 • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1394
 • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1393
 • تاریخ انتشار: 01 بهمن 1394