بررسی میزان آبشستگی پایین‌دست حوضچه آرامش در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی نوع B

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     آبشستگی پایین­دست حوضچه‌های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی باعث خسارت به اطراف سازه می‌شود و ممکن است باعث تخریب سازه نیز بشود. از این رو موضوع آبشستگی ازگذشته مورد توجه محققین بوده است. در این تحقیق، یک مدل آزمایشگاهی شامل سرریز و حوضچه آرامش ساخته شد و تأثیر خصوصیات پرش هیدرولیکی نوع B بر میزان آبشستگی پایین­دست آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 20 آزمایش در چهار عدد فرود مختلف و  پنج موقعیت مختلف پرش انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در یک عدد فرود ثابت هرچه پرش در نقطه بالاتری از سرریز تشکیل شود، از میزان عمق و طول بدون بعد آبشستگی کاسته می­شود. به این صورت که با انتقال پرش به ارتفاع 14درصدی ارتفاع تنداب عمق، طول حفره و طول کل آبشستگی در حالت بدون بعد به طور متوسط، به ترتیب 7 درصد، 14 درصد و 19 درصد کاهش یافته و ارتفاع بدون بعد پشته بطور متوسط 49 درصد  افزایش نشان می­دهد. نتایج تحقیق حاضر با یافته‌های سایر محققین در رابطه با پرش نوع B مطابقت نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Scour Depth Downstream of Stilling Basin for the Case of B-Jump

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Shafai Bajestan 1
  • Sedigheh Omidi 2
چکیده [English]

     Scour downstream of hydraulic jump stilling basins can damage the surrounding area and can cause failure of the structure itself. Because of the study of such phenomenon has attracted the attention of researchers in the past. In the present study by constructing a model of spillways and stilling basin, The effect of B-jump characteristics on downstream scour was investigated. A total of 20 tests under 4 different Froude numbers and 5 different of jump position were carried out.  The results indicated that at any discharge, the scour depth and length is decreased as the B-jump started at higher level. When the B-jump started at 14% of spillway depth, the non-dimensional scour depth and scour length decrease 7% and 19% respectively. The non-dimensional height of point bar downstream of scour hole was increased by 49%.  Comparison of the results obtains in this study with other investigators finding shows good agreement for the case of B-jump scour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • B-jump
  • Chuts