مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی آب و مدرس مدعو مجتمع آموزش عالی تربت جام

2 دانشیار گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اساساًتغییرهریکازعواملمحیطیمیتواندبرفرایندهایرشدونموگیاهودرنهایتبرتولیدوعملکردگیاهزراعیموثرباشد.بهمنظوربررسیتاثیرتوامانکمآبیاریوتنششوریبرخصوصیاتفیزیولوژیکی،دورقمکلزا،آزمایشیدرسالزراعی 91-1390 درمشهدبااقلیمخشکودر دو کیلومتریآرامگاهفردوسیبهصورت کرت های دوبار خرد شده درقالبطرحبلوکهایکاملتصادفیدرسهتکراربهاجرادرآمد. فاکتوراصلیشاملتنشآبی (100، 125، 75 و 50 درصدنیازآبیبهترتیبI1،I2،I3 وI4)،تنششوریآبآبیاری (5/0، 5، 8 و 11 دسیزیمنسبرمتربهترتیبS1،S2،S3وS4) وعاملفرعیدورقمکلزا (هایولا 401 وآرجیاس 003) می­باشند. اعمالتنشآبیوشوریباعثکاهشمعنیدارتمامیصفاتموردبررسیگردید. درمقایسهجداگانهتیمارهایشوریوکمآبیاثرشوریآببرکاهشرشدواجزایعملکردبیشترازمقدارآبآبیاریواثرکمآبیاریکمترازمجموعاثرهریکازاینتنشهابودواینبدانمعنیاستکهدرمناطقیمانندمشهد،درکمآبیاریهاازآبهایشورمنطقهبرایتولیدکلزانمی­تواناستفادهنمود.رقمهایولا دارای متوسطعملکرد (کیلوگرمدرهکتار 1801) بیشتری نسبتبهرقمآرجیاس (1326 کیلوگرمدرهکتار) بود. رقمآرجیاسدرپارامترهایارتفاع،تعدادشاخهووزنخشکبررقمهایولابرتریداشتهودرمقابلرقمهایولادرشاخصبرداشتوعملکردبرتریمعنیدارنسبتبهرقمآرجیاسدارد.مدلارائهشدهدرشاخصسطحبرگدرابتداوانتهایدورهرشدشاخصسطحبرگرابیشتربرآوردمی­کند. مدلفوقدرتیمارهایS2 I4،S3 I4، S4 I4دارایخطایبیشترینسبت به سایر تیمارها می­باشد. مدلموردنظرارتفاعکلزارادرابتدایدورهرشدبیشبرآوردودرانتهاکمبرآوردمی­کند. دقتبرآوردوزنتروخشکدررقمآرجیاسبیشتررقمهایولامی­باشد. ضمناینکهبرآوردهادروزنتردارایدقتبهترینسبتبهوزنخشکمی­باشد. بااینحال،مدلحاضرازکفایتمناسببرایپیشبینیعملکردکلزادرشرایطتنشخشکیوشوریبرخورداراستومیتوانازآنبرایپیشبینیعملکرداستفادهکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effects of Salinity and Water Deficit Stress on Growth and Yield Parameters of Two cultivars of Canola

نویسندگان [English]

  • Vahid Yazdani 1
  • Kamran Davari 2
  • Bijan Ghahreman 3
  • Mohammad Kafi 4
چکیده [English]

Change any of the environmental factors can basically have effect on processes on plant growth and ultimately on production and operation on crops. To study the combined effects of drought and salt stress on physiological characteristics of two varieties of Canola, a field experiment done in Mashhad (two kilometers to Ferdowsi’s tomb) with dry climate in split plot randomized complete block design with three replications. The main factor contains water stress (100, 125, 75 and 50 percent of water requirements, in order I1, I2, I3 and I4), salinity irrigation water (0.5, 5, 8 and 11 dS/m in order S1, S2, S3, S4) and sub two Canola (Hyola 401 and RGS 003). Water stress and salinity decreased all the characteristics were evaluated. In separate combination salinity treatments and dehydration, effects of salinity water on reduction growth and yield are more than irrigation water and effect of low irrigation is less than the total effect of these tensions, that means in areas such as Mashhad, in low irrigation cannot use saline irrigation water for product Canola. The Hyola type (1801 kg/ha) more performance than RGS type (1326 kg/ha). RGS type in parameters of height, number of branches and dry weight is more excelence against Hyola, in reverse Hyola type significantly higher than RGS in yield and harvest index. The presented model more estimate LAI at the beginning and the end of the growing season, also in S2I4, S4I4, S3I4 treatments model has more errors than other treatments. Intended model overestimation the Canola height at the beginning of the growth season and underestimated in the end. Estimation of dry weight in the RGS type is more than Hyola type. While the estimates of dry weight are more accurate than the weight. However, the present model adequate for predicting Canola yield under drought and salinity and can be used to predict the performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • canola
  • Growth parameters
  • Salinity
  • Water Stress