بهینه‌سازی چند‌هدفه برداشت انتخابی از آبگیر مخازن در شرایط بروز بحران با در نظر گرفتن دمای زیست‏محیطی و ملاحظات کیفی (مطالعه موردی مخزن امیرکبیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

وجود
مخازن باعث به­هم خوردن تعادل دمایی زیست­محیطی رودخانه می­شوند. از سوی دیگر
مخازن در معرض ورود


آلاینده­هایی مانندمواد
جامد محلول
می‏باشند که هنگام سیلاب وارد
مخزن می­شوند.
در
این تحقیق برداشت آب از دو تراز و تأثیر آن بر کیفیت آب خروجی در اثر بروز یک
آلودگی مورد بررسی قرار ‏گرفت و بهترین دبی خروجی در شرایطی برای هر تراز انتخاب
گردید که در مجموع کم‏ترین میزان مواد جامد محلول از
مخزن خارج شده و اختلاف دمایی آب ورودی به مخزن با آب خروجی از آن به کم­ترین
مقدار خود برسد. نتایج این تحقیق نشان داد، استفاده از دو تراز خروجی مختلف در
شرایط آلودگی، باعث بهبود مقادیر توابع هدف نسبت به حالت استفاده از یک تراز خروجی
می­شود. به طور مثال به کار‏گیری دو تراز خروجی در فصل بهار می‏تواند 81/11 درصد
مقدار کل آلودگی خروجی از مخزن و 02/4 درصد اختلاف بین دمای ورودی و خروجی از آن
را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-Objective Optimization of Selective Water Withdrawal from Reservoirs in Terms of Crisis Considering Environmental Temperature and Quality Remarks (Case Study: Amirkabir Dam)

نویسندگان [English]

  • Masoud Amirkhani 1
  • Omid Bozorg Haddad 2
  • Hosein Ali Hassaniha 3
  • Amin Soltani 4
چکیده [English]

The use of water reservoirs causes imbalance in water temperature in rivers. Furthermore water reservoirs are always in danger of contamination by different types of pollution such as TDS especially during floods. This paper presents the effect of water withdrawal from two different levels on the quality of the output water in terms of pollution. Furthermore the best amount of discharge is selected for each level in order to minimize the amount of TDS (exiting the reservoir) and Temperature difference between inlet and outlet water. Results indicated that the use of two different output levels in terms of pollution Improves the objective function value compared to the use of a single output level. For example the application of two different output levels in spring can reduce the amount of pollution as much as 11.81%. In addition difference between inlet and outlet temperature was seen to decrease as much as 4.02%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TDS
  • Withdrawal level
  • Objective functions
  • Difference between inlet and outlet temperature