مطالعه عددی اثر موقعیت آبشکن T شکل بر قدرت جریان ثانویه با استفاده از نرم افزار SSIIM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشیار سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

چکیده

در این مقاله به مطالعه عددی اثر موقعیت قرارگیری آبشکنهای T شکل مستقر در قوس 90 درجه و با بستر صلب بر الگوی جریان با استفاده از نرم افزار SSIIM پرداخته شده است. کانال مورد مطالعه یک کانال 90 درجه و با شعاع انحنای مرکزی 4/2 متر می باشد که یک آبشکن T شکل و با نسبت طول بال به طول جان معادل در موقعیتهای مختلف از قوس 90 درجه (30، 45، 60 و 75 درجه) از ساحل خارجی آن قرار گرفته است. تفاوت الگوی جریان در مقاطع مختلف و تراز های گوناگون نسبت به کف کانال و همچنین میزان قدرت جریان ثانویه برای موقعیتهای مختلف قرارگیری آبشکنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهند که محدوده تغییرات حداکثر قدرت جریان ثانویه در محدوده 15-12 درصد میباشد که کمترین و بیشترین درصد قدرت جریان ثانویه به ترتیب مربوط به موقعیت های 30 و 75 درجه میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Position of T-Shaped Spur Dike on the Secondary Flow Strength Using SSIIM Software

نویسندگان [English]

  • Vali Allah Mohsenimehr 1
  • Mohammad Vaghefi 2
  • Seyed Shaker Hashemi 3
چکیده [English]

This paper aims to numerically simulate the effect of T-shaped spur dike position in a 90 degree bend channel on flow pattern with the rigid bed. The numerical model used in this article is SSIIM. Different positions of spur dike equal to 30, 45, 60 and 75 degrees were selected for a T-shaped spur dike with a ratio of length and wing equals to 1, and it was installed at the outer bank of the channel. The channel had a 2.4 m bend curvature radius. Three dimensional velocity components, secondary flow strength and flow patterns for various positions of spur dike were compared at different levels with Vaghefi’s experimental results. The result showed that secondary flow strength ranges between 12 to 15 percent in a 90 degree bend. The minimum and maximum percentages of secondary flow were consecutively at 30 and 75 degree positions of the spur dike installed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • T- Shaped spur dike
  • Separation zone
  • Secondary flow strength
  • SSIIM