تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه‌گیری آن‌ها در سه روش خاک‌ورزی‌ در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده

ضریب هدایت هیدرولیکی خاک از پارامتر‌های بسیار مهم در فیزیک خاک و طراحی سیستم‌های زهکشی است. در این تحقیق نفوذ پایه، سرعت نفوذ، هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر‌اشباع در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار و در سه تکرار در مزرعه ذرت در شمال خوزستان (دزفول) در سال 1392 تعیین گردید. تیمار‌ها شامل بی‌خاک‌ورزی (NT)، کم‌خاکورزی (MT) و خاک‌ورزی مرسوم بودند. به‌منظور مقایسه تاثیرروش اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع با دو روش استوانه دوگانه و نفوذسنج مکشی بر روش‌های خا‌ک‌ورزی از آزمون فاکتوریل استفاده گردید. اندازه‌گیری‌های نفوذسنج مکشی در مکش‌های 15 ،10 ،5 ،3 و صفر انجام شد. نتایج نشان داد که نفوذ پایه، سرعت نفوذ و هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع (به جز در مکش‌های 10 و 15) در روش ‌خاک‌ورزی مرسوم به‌طور معنی‌دار از دو روش دیگر خاک‌ورزی بالاتر بود (01/0>P). مقایسه دو روش اندازه‌گیری نشان داد که بین دو روش اندازه‌گیری اختلاف معنی‌دار وجود داشت. بر این اساس مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع در روش نفوذسنج مکشی نسبت به استوانه دوگانه بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Hydraulic Conductivity of Saturated and Unsaturated Soils Measured by Two Methods of Tillage Corn in Summer in the Northern Province of Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Moustafa Bagheri 1
  • Zahra Izadpanah 2
  • Saeid Brooman nasab 3
  • Mohammad Khoramian 4
چکیده [English]

     The soil hydraulic conductivity (Ks) is very important parameters in soil physic and the designing of drainage systems. In this study the basic infiltration rate, infiltration rate and the saturated and unsaturated soil hydraulic conductivity were determined in a randomized complete block design with three treatments and three replications in a corn field in north of Khuzestan (Dezful) in 2013. The treatments were including No Tillage (NT), Minimum Tillage (MT) and conventional Tillage (CT) methods. In order to compare the effect of mesearing method of saturated hydraulic conductivity with two methods of double rings and disc permeameter on tillage methods  the  factorial test were used. The messuring of disc permeameter was performed in 15, 10, 5, 3, zero suctions. The results showed that the basic infiltration rate, infiltration rate and saturated and unsaturated (exept 10 and 15 suctions) hydraulic conductivity in CT method were significantly higher than the other methods of tillage (P<0.01). Comparing of the two measuring methods showed there were significantly difference between them. According to this the value of saturated hydraulic conductivity in disc permeameter method was higher than double rings method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saturated and unsaturated hydraulic conductivity
  • Disc permeameter
  • Double rings
  • Tillage