ارزیابی روش FAO-56 در برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی بادنجان در شرایط گلخانه و مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

تحقیق حاضر، بر عملکرد روش پنمن-مانتیث فائو در برآورد تبخیر- تعرق بادنجان، ضرایب گیاهی و تنش آبی تحت سطوح مختلف کمبود آب و شوری، در گلخانه و مزرعه متمرکز شده است. مقادیر روزانه تبخیر- تعرق گیاه مرجع چمن و بادنجان از طریق توزین روزانه میکرولایسیمترها در طول فصل رشد تعیین گردید. روند تغییرات روزانه تبخیر-تعرق گیاه مرجع به خوبی در هر دو محیط برآورد گردید، هرچند در گلخانه برآوردها 12 درصد کمتر از مقدار واقعی بودند. بهترین برآوردهای مقادیر روزانه و میانگین 10 روزه تبخیر-تعرق بادنجاندر گلخانه و مزرعه، مربوط به تیمارهای آبیاری روزانه (I1) بودهاند. با توجه به ملایم شدن تغییرات روزانه دادههای هواشناسی و رطوبت خاک،همبستگی بهتری میان مقادیر میانگین 10 روزه تبخیر-تعرق بادنجاناندازهگیری شده و محاسبه شده مشاهده گردید. در هر دو محیط، مقادیر ضریب تنشو دقت برآورد آنها با افزایش شدت تنش کاهش یافت. الگوی تغییرات روزانه ضریب گیاهی مشابه تبخیر-تعرق بادنجانبه‌دست آمد. برآوردهای مزرعهای در تمامی تیمارها از دقت بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FAO-56 Method for Estimating Evapotranspiration and Crop Coefficients of Eggplant in Greenhouse and Outdoor Conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rafi Rafiee 1
  • Hadi Moazed 2
  • Ali Asghar Ghaemi 3
  • Saeid Broomand nasab 2
چکیده [English]

FAO-56 Penman-Monteth (FPM) model is one of the most applied methods to estimate crop evapotranspiration; yet the accuracy of the model in greenhouses is still undetermined especially in non-standard conditions of water deficit and salinity. This study focused on the performance of the FPM model in estimating greenhouse and outdoor eggplant evapotranspiration (ETc), crop coefficient (Kc) and water stress coefficient (Ks) under different levels of water deficit and salinity. An area in the greenhouse and the outdoor field was assigned to grass cultivation as a reference crop. Daily reference (ET0) and crop evapotranspirations were measured by diurnal weighting of microlysimeters throughout the growing season (from May 19th to September 5th, 2012). The performance of the FPM model was evaluated by four statistical difference criterions along with regression indices. The ET0 values were properly estimated in the outdoor conditions but showed about 12 percent underestimation in the greenhouse; however, the trends of daily ET0changes were well predicted in both environments. Apparent differences in daily ETc variations were met during the growing season, for various levels and combinations of water stress. Best estimations of daily and mean 10-day ETc values were those of daily irrigated (I1) treatments in both environments. In mean 10-day ETc, better correlations were obtained between the measured and estimated values due to smoothened fluctuations in weather and data and soil moisture changes. Actual and calculated values of Ks along with the correctness of their estimations decreased with the intensity of water stresses in both environments. The variation patterns of daily Kc values was similar to those of the daily ETc. Mean 10-day values of Kc were properly estimated by the FPM model; yet outdoor estimations were accurate in all treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Greenhouse
  • Crop coefficient
  • Stress coefficient
  • Microlysimeter