بررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     از آنجایی که بخش کشاورزی عمده‌ترین مصرف‌کننده‌ی منابع محدود آبی کشور است، به کارگیری روش‌هایی به منظور افزایش راندمان کاربرد آب در این بخش امری ضروری است. استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب می‌تواند راهکاری مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف آب در شرایط کنونی کشور باشد. از دیگر راهکارهای مقابله با بحران آب استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی می‌باشد که در این شرایط بررسی تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی خاک حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد توأمان شوری آب آبیاری و سوپر جاذب و بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک، تخلخل و هدایت هیدرولیکی اشباع در دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. مدل آماری طرح به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی بود که در سه تکرار، سه تیمار شوری آب آبیاری، دو نوع سوپر جاذب ایرانی و فرانسوی هر کدام در سه سطح و به‌صورت دو آزمایش مستقل در زمستان 1392 و بهار 1393 اجرا شد. سطح استفاده از پلیمرها شامل سه سطح 0، 3 و 6 گرم پلیمر در هر کیلوگرم خاک (0، 3/0 و 6/0 درصد وزنی) و تیمارهای شوری آب آبیاری شامل 6/2، 4 و 6 دسی زیمنس بر متر بود. پس از دو ماه آبیاری تحت تیمارهای کیفیت آب، نمونه‌ برداری به منظور انجام آزمایش‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد افزایش سطح کاربرد سوپر جاذب موجب افزایش معنی‌دار آب قابل استفاده گیاه و تخلخل شد در حالی که هدایت هیدرولیکی کاهش یافت. همچنین افزایش شوری موجب کاهش تخلخل خاک، آب قابل استفاده گیاه و هدایت هیدرولیکی اشباع شد. پلیمر سوپر جاذب ایرانی و فرانسوی آب قابل استفاده را 45/1 و 96/1 برابر و تخلخل را  61/33 درصد و 75/40 درصد نسبت به نمونه بدون پلیمر افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salinity of Irrigation Water and Super Absorbent Polymer on Some Hydraulic and Physical Properties of Sandy Loam Soil

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shokouhi far 1
  • Saeid Broomand nasab 2
  • Amir Soltani Mohammadi 3
  • Abdol rahim Hooshmand 4
چکیده [English]

     Since the agriculture field is the main water consumer, using techniques in order to increasing water use efficiency is necessary. Applying super absorbent polymer (SAP) could be a method to reduce consuming water in Iran.  Another method to counter water crisis is using unconventional water in agriculture, which in this terms the study of physical and chemical changes of soil properties is important. This study with the aims of the effects of super absorbent polymer and salinity of irrigation water on available water, soil porosity and saturation hydraulic conductivity was done at the Water Engineering Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz. This research performed in two independent experiments with three replications according to a randomized complete block design with factorial layout in three levels of salinity irrigation water, two kinds of SAP, Iranian and French, each with three levels in winter and spring of 2014. The levels of using SAP included 0, 3 and 6 g SAP per kilogram soil (0, 0.3, 0.6 weight percentage) and treatment of salinity of irrigation included 2.6, 4, 6 dS/m. After two months irrigation under salinity water treatment, sampling to determine available water, soil porosity and saturation hydraulic conductivity was done. The results showed that increasing SAP increased available water and soil porosity and decreased saturation hydraulic conductivity significantly. Increasing of water salinity decreased available water and soil porosity at 5% significantly. The iranian polymer and the french polymer lead to raise water ability 1.45 and 1.96 times and increased porosity 33.61 and 40.75 percent more than the sample without polymer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porosity
  • Water holding capacity
  • Super absorbent
  • Salinity
  • Saturation hydraulic conductivity